Koja je uloga Mjesnih odbora u životu mještana?

Mjesni odbori na području Općine Dugi Rat, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnovani su Statutom Općine, sukladno zakonu i važećim propisima. Na području Općine Dugi Rat postoji pet Mjesnih odbora: Krilo – Jesenice, Sumpetar, Mali Rat i Orij, Dugi Rat, Duće.

Svrha i zadatak Mjesnih odbora je da se brinu o podizanju kvalitete življenja na svom području, a posebno o:
    - uređenju područja mjesnog odbora,
    - poboljšanje kvalitete stanovanja i življenja,
    - obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
    - osiguravanju potreba mještana u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,
    - zaštiti okoliša,
    - socijalnoj skrbi,
    - osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 5-7 članova, a mandat im traje četiri godine. U nastavku iz Statuta Općine Dugi Rat prenosimo poglavlje (5) koje se bavi mjesnom samoupravom. Pročitajte i informirajte se ...

IZVOD IZ STATUTA OPĆINE DUGI RAT

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Zajedno


Članak 39.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području Općine Dugi Rat mjesni odbori su:

1. Krilo – Jesenice,
2. Sumpetar,
3. Mali Rat i Orij,
4. Dugi Rat,
5. Duće.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes Općine u cjelini.


Članak 40.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20 % građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

1. podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na kojeg se promjena odnosi.


Članak 41.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinski načelnik.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima:

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1.000 stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1.000 stanovnika.


Članak 42.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. donosi pravila mjesnog odbora,
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
7. saziva mjesne zborove građana,
8. odlučuje o korištenju sredstava nami jenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,
11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.


Članak 43.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.


Članak 44.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima, odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.


Članak 45.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju tijela uprave na način uređen općinskom odlukom.


Članak 46.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,
2. mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3. imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4. promjenu područja mjesnog odbora.


Članak 47.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.


Članak 48.

Predsjednik mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće.


Članak 49.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je općinskom načelniku za zakonitost svog rada.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.


Članak 50.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.


Članak 51.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja općinski načelnik u skladu sa zakonom.

Povezani članci

Who's Online

We have 132 guests and no members online