Centar za kulturu Omiš ima novog ravnatelja

Denis TafraCentar za kulturu Omiš ima novog ravnatelja. Na javnom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja CZK Omiš za vršitelja te dužnosti u iduće 4 godine izabran je Petar Buljević, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. knjižničar dosad zaposlen u osnovnoj školi "Josip Pupačić" u Omišu. Buljević je osnivač i voditelj "Dječjeg teatra Harlekin" i "Gradskog teatra Mali princ", a pokrenuo je nacionalni i međunarodni natječaj "Josip Pupačić i ja". Dosadašnji ravnatelj CZK Omiš, Denis Tafra, uz zahvalu kolegama i suradnicima, zainteresiranoj javnosti je podnio i sažeto izvješće (u nastavku teksta) o napravljenom u svom mandatu ravnatelja CZK Omiš. Pročitajte ...

DENIS TAFRA:

Drage kolege, prijatelji i suradnici,

Evo nakon četiri godine ravnateljstva u Centru za kulturu Omiš i ovim putem Vam se zahvaljujem na pomoći i suradnji, kojom smo zajednički radili na dobrobit našeg grada. Od danas sam nakon 22 godine radnog staža još jedan u nizu obveznika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nisam više djelatnik CZK Omiš. Ukoliko biste imali vremena volio bih kada biste pročitali naredni tekst kako biste bili upoznati sa, vjerujte napornim (psihički), radom i poslom koji je bio obavljen u protekle 4 godine. Isti sam ukratko sažeo kako bih Vam se zahvalio na dostignutom te kako bi se vidjelo da je u Centru za kulturu Omiš obavljen sjajan posao.

U sljedećim objavama ću vam predstaviti plan rada koji sam mislio obaviti u naredne 4 godine ali nije prošao, također i preporuke svojih dragih suradnika.


KRATAKO SAŽETO IZVJEŠĆE O NAPRAVLJENOM U MANDATU RAVNATELJA

Preuzimanjem Centra za kulturu posao voditelja računovodstva obavlja Nives Baučić, čistačice Nada Marunčić a ravnatelj sve ostale poslove vezane uz rad Centra pri kojem je i škola (pravni poslovi, fizički poslovi – domarstvo,...). CZK obuhvaća raznolike djelatnost za koje je odgovoran ravnatelj, dok je kod ostalih glazbenih škola u RH koje imaju tajnike kao i ostalo osoblje ravnatelj vodio računa samo o poslovanju škole. Za obavljanje istih poslova trebao je dodatan napor, a posebno poradi zatečenog stanja. Tim više su rezultati koje je škola postizala bili posebniji i istaknutiji. Naravno uz iste poslove vezane uz školu obavljani su i drugi poslovi vezani uz CZK (ljeto, gradska glazba,….)

Administrativno poslovanje:

- Preuzimanje ustanove i organiziranje upisa u školu i Omiškog ljeta prije zasnivanja radnog odnosa (tijekom godišnjeg odmora u bivšoj tvrtci), jer bivši ravnatelj posljednja 2 mjeseca bio na godišnjem odmoru
- Prilikom dolaska budući nije izvršena primopredaja, popisao svu imovinu i pokušao uskladiti sa financijskim karticama.
- Ispražnjavanje bespotrebnih materijala iz ormara i prostorija učionica kako bi učitelji imali mjesta za svoju arhivu i potrebe (3 kamiona materijala).
- Po popisu zbirku djela tj. kolekciju Milovana Stanića objedinio i predao na upravljanje Gradskom muzeju.
- Opiturao svoj ured dokumentaciju u istom posložio te potakao i ostale da svoje učionice koliko se može urede
- Ostvario komunikaciju sa agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja kao i prosvjetnim inspektoratom iz Splita, jer ista komunikacija posljednjih godina rada bila na izuzetno niskoj razini (uvrede na račun ravnatelja agencije i prepotentnost spram ministarstva i inspektorata).
- Ishodio dolazak savjetnice iz AZOO kako bi podigao svijest odgovornosti prema poslu kao i uređenje pedagoške dokumentacije, a temeljem istog uspio izvršiti povrate sredstava trošenih za odlazak učenika na državna natjecanja.
- Proširio i pokrenuo intenzivniji rad početničkog solfegia i dječje radionice (prvu godinu uključeno 30-tak djece)
- Budući se školarina uplaćivala gotovinom u školi, istu praksu promijenio te koncipirao i uveo ugovore za školarinu, početnički solfegio i dječju radionicu, temeljem kojih se školarina i ostale participacije uplaćuju isključivo uplatnicom na račun CZK.
- U komunikaciji sa MZOS (više odlazaka u Zagreb) ozakonio poslovanje te ishodovao odobrenja za rad po svim programima (instrumentima) jer su do tada postojala samo odobrenja iz 1991.g. za izvođenje programa školovanja gitara pola satnice, za klavir 1 puna satnica, za trubu pola satnice i za harmoniku pola satnice). Sa tim smo postali jedna od malo škola u RH koja je imala odobrenje za rad po svim instrumentima (klavir 3 satnice, harmonika, gitara 2 satnice, violina 2,5 satnice, violončelo, viola, kontrabas, klarinet, flauta, oboa, saksofon, truba).
- Na zahtjev MZOS-a tj. FINA-e sa ultimatumom neisplaćivanja plaća od strane MZOS-a, uredio i popunio registar zaposlenika (trebao biti uređen 2 godine prije a redovito su slali upozorenja na koja su se oglušivali) kako bi sve bilo unutar zakona. Hitnom intervencijom i odlascima na FINA-u te dogovorom sa odgovornima u FINA-i uspio ishodovati deblokadu te u kratkom roku izvršiti naloženo.
- U komunikaciji i odlascima u MZOS riješeni statusi nekoliko 4 zaposlenika, obzirom na nepopunjenu satnicu, te ishodovani ugovori na punu satnicu na neodređeno
- Kroz cijeli period povećavan broj učenika u školi (sa 150 na 180) te oformljena tri nova razreda
- U suradnj sa Gradom, MZOS-a i županijom, ishodovana dozvola za održavanje dislocirane nastave u Kostanjam budući je postojao jaki interes mještana. Sa ishodovanom dozvolom proširio satnice za zapošljavanje novih djelatnika.
- U suradnji sa ravnateljem škole u Kostanjama dogovoreni termini i način održavanja nastave, kao i naše obveze prema istima
- Nepopunjena i neažurirana e-matica uređena, zadnje dvije godine prije dolaska novog ravnatelja su također ažurirane da bi se učenicima prethodnih generacija mogle dati svjedodžbe, te se nastavila uredno ažurirati u sljedećim godinama
- Uvedeno izdavanje svjedodžbi preko e-matice (kako po zakonu i spada), dok su prije izdavane potvrde o završetku glazbene škole
- Uređeno uredsko poslovanje na način da je donesen pravilnik o planu klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja pismena što je osnov za funkcioniranje uredskog poslovanja u skladu sa zakonom (urudžbeni zapisnici sa klasom i ur. brojem)
- U dogovoru sa Državnim arhivom, (tečaj o arhiviranju) uređena i popisana stvarana građa, te se arhiv redovito izvještava o istoj
- Doneseno više pravilnika, Pravilnik o radnim odnosima, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornnosti, pravilnik o čuvanju arhivske građe, pravilnik o zaštiti na radu, pravilnik o zaštiti od požara, pravilnik o plaćama, poslovnik za rad upravnog vijeća, ... (isti pravilnici nisu postojali unatoč činjenici kako su bili zakonska obveza)
- Ishodovao u drugoj godini rada od MZOS-a odobravanje zapošljavanja Tajnice, bar na pola satnice
- Također tijekom poslovanja otvorio nova radna mjesta tj. ishodovao odobravanje zapošljavanja više novih djelatnika, te kolektiv sa 15 zaposlenih i 3 vanjska suradnika proširen na 24 zaposlena i jednog vanjskog suradnika
- Regulirao nezakoniti status zaposlenice ruske državljanke (bez radne dozvole i nostrificirane diplome), te je uspio zadržati (tj. riješiti joj status) kako škola ne bi ostala bez nedostajućeg kadra
- Oformio Sturčno vijeće zaposlenika te uveo redovito održavanje sjednica do oformljivanja vijeća pročelnika
- Poradi boljeg, pravilnijeg i stručnijeg funkcioniranja škole nakon godine dana ukinuto voditeljstvo škole koje nije bilo sukladno zakonu i pravilniku, te oformljena 4 odjela u školi na čelu kojih su pročelnici, također oformljeno vijeće pročelnika koje je održavalo sjednice
- Rezultati natjecanja učenika su iz godine u godinu bili sve bolji, a isto je kulminiralo na državnom natjecanju komornih sastava 2014.g. kada smo po rezultatima bili najbolja osnovna glazbena škola u RH
- Napravljena i ažurirana WEB stranica bez ikakvih troškova, a koji su se očitovali kroz zapošljavanje djelatnika uz državni poticaj davanja plaće
- Ishodovanje odobrenja od konzervatorskog odjela u Splitu za intervenciju u prostoru crkve sv. Duha kako bi se u istoj mogle održavati izložbe, te instaliranje opreme potrebne za isto
- Obavljeni zakonski atesti za zaštitu na radu, kao i provedena zakonska obuka za zaštitu na radu za sve djelatnike
- Obavljani redoviti sanitetski pregledi za djelatnike (pribavljena svima sanitetska knjižica), kao i sistematski pregled


Financijsko poslovanje:

- Konsolidirao financijsko poslovanje nakon preuzetog mandata te ga doveo u značajnu pozitivu
- Uvođenjem ugovora transparentno praćenje prihoda ostvarenih u istom dijelu
- Većinu potraživanja iz prošlog perioda ostvarena prije dolaska, poradi nepostojeće dokumentacije tj. ugovora i valjanih računa pravno anulirao, sveo na minimum te određene u sudskim postupcima i pravno dobio. One koji su imali postojeću dokumentaciju podmirio i sveo dugovanja na nulu.
- Uveden novi program isplate plaća i financijskog knjigovodstva kako bi bilo bolje i transparentnije. Uveden COP kako bi zaposlenici škole uredno zaprimali plaće
- Uvedene procedure potrebne zbog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
- Uvedena procedura zaprimanja računa (predračun, narudžbenica i ostala potrebna dokumentacija i porocedura koja ide uz račun)
- Racionalizirao troškove struje nabavkom novih ekonomičnijih potrošača
- Racionalizirao troškove telefonije smanjenjem broja korisnika (sa 3 na dva fiksna, sa 4 na dva mobilna broja) kao i probiranjem povoljnijih opcija usluga
- Racionalnim i štedljivim poslovanjem, uz značajne izdatke za poboljšanje uvjeta rada sa djecom, uštedio te na računu CZK trenutno ima preko 220.000,00 kuna.


Uređenje objekta Centra za kulturu, Ilirskog sjemeništa i crkve sv. Duha:

- Po dolasku su postojale 4 klima uređaja u CZK (od toga dvije promijenjene novima), sada sve prostorije imaju klima uređaje (13 klima uređaja)
- Dokup snage struje od HEP-a poradi veće povučene snage potrošene el. energije
- Sanirana izolacija na krovu budući su se dogodile dvije poplave nakon obilnije kiše
- U svim učionama tj. prostorijama stavljen laminat kako bi bile urednije i čišće poradi higijenskih uvjeta
- Opiturano više prostorija kao i hodnik
- Napravljena u potpunosti dva nova WC-a kako bi higijenski uvjeti za učenike bili zadovoljavajući
- Napravljena nova mini kuhinjica
- Svi ormari u učionicama ispražnjeni od nepotrebnog materijala te dati učiteljima na korištenje za njihove potrebe
- Nabavljenje nove klupe, stolice i školske ploče za dva najveća kabineta u kojima se održava nastava solfegia
- Kupljena dva nova pijanina (od osnivanja škole pijanino nije kupljen već dobivani derutni iz donacija), također kupljeno nebrojeno gudačkih i puhačkih instrumenata
- Uređena fasada u prizemlju (manji građevinski zahvat) te oslikana u dogovoru sa omiškim umjetnicima
- Uređen okoliš u dogovoru sa tvrtkom Peovica, ispilan veliki bor koji je bio naslonjen na objekt a koji je prouzrokovao štetu, kao i borovi iznad krova poradi kojih su učestalo bili začepljeni odvodi vode
- Sanirana nadstrešnica iznad ulaza koja je bila potencijalna prijetnja sigurnosti učenika
- Obavljeni atesti za struju, vodu, promijenjeni štekeri, dio kabela kao i postavljena panik rasvjeta u slučaju opasnosti
- Osigurana protupožarna zaštita sa 6 novopostavljenih aparata (postojala 2 servisirana početkom 2000-tih godina)
- U najvećoj učionici solfegia promijenjena vanjska stolarija i stavljene nove zavjese
- U prostoru galerije napravljena nova stolarija, te instalirana nova rasvjeta
- Uređen i stavljen u funkciju wc u galeriji poradi korištenja od strane članova Gradske glazbe i Gradskog zbora
- Rashodovana i otpisana istrošena imovina (stare klupe, stolice, instrumenti i ostalo)
- U prostoru Ilirskog sjemeništa značajno proširena i napravljena nova bina
- U Ilirskom sjemeništu saniran plafon, kao i saniran tj. pokriven odvod fekalnih voda kako se tijekom izvođenja koncerata ne bi čuo protok vode
- U Ilirskom sjemeništu u suradnji sa Gradskim teatrom nabavkom materijala opiturani zidovi
- U ilirskom sjemeništu na opetovano upozoravanje, od strane Grada napravljen novi WC
- Sanirana i popravljena PVC vrata
- Prostor hosticija preuzeo gradski Izdvojeni pogon
- Novi reflektori iz hosticija postavljeni iznad bine a ostatak dan gradu za instaliranje osvjetljenja kule Fortica


Gradska glazba:

- Oformljena Gradska glazba Omiš
- Nabavljeni novi instrumenti za sve članove cca 40-tak instrumenata vrijednosti cca 250.000,00 kuna
- Nabavljan potrošni materijal i ostale potrepštine cca 50.000,00 kuna
- Ušivena nova odijela (dio odjela) za članove cca 35 kom – 35.000,00 kuna
- Redovita isplata honorara voditelju glazbe što nije upamćeno kroz poslijeratnu povijest Omiša (za bilo koje voditeljstvo klape, zbor, glazba,….)


Gradski mješoviti zbor:

- oformljen Gradski mješoviti zbor
- okupljeno članstvo na audiciji te se konstantno širi
- susretljivosti gradske vlasti redovita isplata honorara voditelju


Organiziranje održavanja zbivanja u dijelu Omiškog ljeta sa izuzetno malim proračunom. Stari proračun prije dolaska se kretao u iznosima od cca 150.000,00 kuna. Uz rezanje proračuna tokom prvih godina mandata spram CZK, proračun je umanjen za 3 puta i iznosi cca 40-50.000,00 kuna.

Uz smanjenje proračuna proširen je program zbivanja te sa 10-15 zbivanja povećan na 20-25 zbivanja. Program je proširen i u izvođačkom smislu. Više ostalih sadržaja osim ozbiljne glazbe. Održavanje većeg broja večeri je rezultat snalaženja i odabiranja programa na temelju poznanstava i vraćanja usluga.

Jednu godinu je bila preuzeta organizacija Omiš guitar festa 2012/2013, te je isti podignut na znatno veću razinu. Izlobiran je dolazak Predsjednika RH na isti, te su izfinancirana sva proširena zbivanja unutar festivala bez zaostalih dugova.

Tek nakon svega napravljenog posebno u administrativnom dijelu, ali jednako važno i u fizičkom (građevinskom) dijelu zbog komisije koja treba doći iz MZOS-a a koja je jednom već bila (izlobirano da dođu 2012.g. za otvaranje dislociranog odjela u Kostanjama) i dala naputke, stečeni su barem primjereni uvjeti za osamostaljenje škole, te je postupak za isto u završnoj fazi.

Povezani članci

Who's Online

We have 101 guests and no members online