Osnovna škola Jesenice traži domara

Osnovna škola "Jesenice” Dugi Rat raspisala je natječaj za popunu radnog mjesta DOMAR- LOŽAČ, na neodređeno puno radno vrijeme (1 djelatnik/ica). Traži se kanidat/kinja s završenom srednjom školom tehničke struke; uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima. Za kandidate će se provesti testiranje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja (19.10.). O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku, pismenim putem. Prijave slati na adresu: Osnovna škola “Jesenice”  Dugi  Rat, Đački put 10, 21315 Dugi Rat s naznakom "za natječaj“. Opširnije o svim uvjetima i detaljima natječaja saznajte u nastavku članka ...

Osnovna škola Jesenice traži domara

Izvor: OŠ Jesenice

Uvjeti:  prema  čl. 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92,10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,136/14,152/14) i Pravilniku o radu i Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 88/14). Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uvjeti:

završena srednja škola tehničke struke; uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- presliku domovnice,
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
- potvrdu o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije kažnjavan (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci)

Ako se kandidat poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti original rješenja/potvrdu ili preslik)  o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i potvrdu o nezaposlenosti HZZ izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg se vidi na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Za kandidate će se provesti testiranje. Kandidati koji se ne pojave na testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj I neće se smatrati kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takove prijave ne smatraju kandidatima.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku, pismenim putem.
 
Prijave slati na adresu: Osnovna škola “Jesenice”  Dugi  Rat, Đački put 10, 21315 Dugi Rat s naznakom "za natječaj“.

Povezani članci

Who's Online

We have 180 guests and no members online