Zaokrenimo Hrvatsku: Strukturne reforme i javne politike (izborni program stranke Pametno)

Preuzmi ovdje PDF verziju dokumenta i upoznaj se s izbornim programom stranke Pametno

Zaokrenimo Hrvatsku!

(PREDGOVOR IZBORNOM PROGRAMU)

Misija stranke Pametno je izgradnja moderne, otvorene, tolerantne, građanske i gospodarski razvijene Hrvatske, temeljene na obrazovanju i radu. Kroz odgovorno i vjerodostojno političko djelovanje nudimo građanima razrađene ideje i mjere u svrhu društvenog i ekonomskog razvoja.

Upravo te mjere se sustavno i strukturirano opisuju i izlažu u Programu za Pametnu Hrvatsku koji je pred Vama. Doista, program kojega zastupa stranka Pametno predstavlja stavove i obrazloženja ekonomskih i društvenih tema važnih za učinkovito upravljanje državom koji osiguravaju uvjete za što bolji ukupan razvoj Hrvatske. Pametno smatra da se kvalitetna politika može voditi samo ako je utemeljena na dokazima, izračunima i projekcijama, strogoj procjeni učinaka te koordiniranom upravljanju državom. Zbog toga se zalažemo i za Pametno strateško upravljanje javnim politikama utemeljeno na dokazima, fokusirano na strateške ciljeve te na nadzoru ostvarenja tih ciljeva putem Središnjeg ureda Vlade RH za javne politike. Uz to, smatramo da nositelji uspješnog društvenog razvoja moraju biti kvalitetno obrazovani ljudi s osobnim integritetom. Mjerilo pri njihovu odabiru treba biti znanje, sposobnost i moralnost, a ne politička pripadnosti ili podobnost. To znači da je nužno žurno i učinkovito pristupiti depolitizaciji i profesionalizaciji javne i državne uprave te uprava državnih tvrtki, uz reformu sustava agencija, zavoda i fondova. Učinci takvih strukturnih mjera ne mogu se, i ne smiju, promatrati na skali jednog izbornog ciklusa, kao što je uobičajeno među političarima. Treba ih definirati, provoditi i pratiti barem petnaestak godina. Zbog toga naš program daje perspektivu razvoja Hrvatske do 2031. godine.

Na samom početku definirane su osnovne vrijednosti za koje se zalaže stranka Pametno, a to su civilizacijske vrijednosti liberalnih demokracija: od osobnih, političkih i građanskih prava i sloboda, preko jednakosti i ravnopravnosti svih građana, apsolutne zaštite prava svih manjina, ekonomskih, poduzetničkih i tržišnih sloboda, prava na rad i slobodu rada, do antifašizma i sekularnosti države. Ove vrijednosti su za nas neupitne i zalagat ćemo se jedino za njihovo unapređivanje u smjeru standarda najrazvijenijih zemalja svijeta.

S obzirom da su obrazovanje i znanost ugrađene u same temelje djelovanja stranke Pametno, program započinje upravo s ovim poglavljima. Pametno obrazovanje će u središte procesa postaviti učenike i studente, a temeljit će se na cjelovitom sagledavanju vertikale obrazovanja, ishodima učenja, konsekventnom sustavu osiguranja i podizanja kvalitete, povezivanju obrazovanja s tržištem rada na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, inovativnim metodama učenja i poučavanja temeljenima na Cjelovitoj kurikularnoj reformi, cjelovitom vrednovanju rada zaposlenika te na razvoju sustava cjeloživotnog učenja. Cjelovita kurikularna reforma će se nastaviti na način kako je to radila Ekspertna radna skupina do trenutka kada je reforma prekinuta. Pametna znanost i visoko školstvo bit će otvoreni i internacionalni sustavi, kojima će racionalno upravljati neovisno izabrani čelnici, uz očuvanje autonomije temeljene na odgovornosti. To će biti sustav s kompetitivnim i meritokratskim kriterijima napredovanja koji će se temeljiti na međunarodnoj prepoznatljivosti, sustav s potpuno integriranim sveučilištima u okviru kojega će se programsko financiranje bazirati na mjerljivim pokazateljima rezultata rada.

Težište našega programa je na ekonomskim temama, jer se razvojni ciljevi cjelokupnog društva teško postižu ako nema ekonomskog oporavka zemlje. Osnovni stavovi i smjernice za postizanje održivog ekonomskog rasta iz ovog programa definirani su ekonomskom politikom koja se temelji na dokazima i poticanju ekonomskih sloboda. Zaista, neke su zemlje uspješnije, a neke manje uspješne u osiguravanju održivog ekonomskog rasta, no činjenica je da ni jedna zemlja ne može osigurati dugoročan i održiv ekonomski rast na temelju prekomjernog zaduživanja. U Hrvatskoj se ekonomska politika često vodi stihijski, tako da se u javnost plasiraju populističke ideje pomoću kojih se pokreću nestrukturirane ekonomske promjene.

S druge strane, Pametna Hrvatska, kako je mi vidimo i za koju se zalažemo, fiskalno je odgovorna i usmjerena na smanjenje javnoga duga i proračunskih rashoda. To se, između ostaloga, postiže pristupanjem Fiskalnom paktu EU, jačanjem Fiskalnog vijeća i osobne odgovornosti dužnosnika za izvršenje proračuna te osnivanjem rezervnog proračunskog fonda. Pametni porezni sustav je, pak, javno odgovoran, jasan, jednostavan, predvidiv i pravedan, potiče rast i zapošljavanje te osigurava sredstva za financiranje socijalnih i razvojnih funkcija države. Taj sustav omogućava razborito oporezivanje uz smanjenje poreznog opterećenja, a počiva na smanjenju oporezivanja dohotka uz programe poticanja za djecu i mlade, kao i smanjenje poreza na dobit da bi se potaknuo gospodarski rast. Kombinirani učinak predloženih mjera upravljanja javnim financijama RH stvara preduvjete za smanjenje javnoga duga za najmanje dva postotna boda godišnje.

Pametno gospodarstvo je u razdoblju 2017. - 2019. rasterećeno suvišnih administrativnih troškova i potiče tržišnu konkurenciju kako bi se lakše stvarala vrijednost. Uklanjanje regulatornih prepreka slobodi tržišnog poslovanja provodi se putem novog vladinog Ureda za pametnu regulativu, putem portala “Stop birokraciji” gdje se mogu prijaviti birokratske prepreke, metodološkim mjerenjem troškova regulative i administrativnim rasterećenjem gospodarstva za barem 30%, liberalizacijom tržišta usluga, parafiskalnim rasterećenjem u visini od barem milijardu kuna godišnje te sustavnim upravljanjem pokazateljima povećanja konkurentnosti i ekonomske slobode.

Pametno poticanje investicija kroz start-up te mala i srednja poduzeća, mobilizaciju sredstava obveznih mirovinskih fondova, fondove rizičnog kapitala, uvođenje plivajućeg mirovinskog dodatka, programa financijskog opismenjavanja i zaštite potrošača financijskih usluga, dovodi do strukturno stabilnog financijskog sustava koji osigurava povoljne dugoročne izvore financiranja za sve poduzetnike i građane.

Pametni gospodarski razvoj se sustavno temelji na visokim tehnologijama i strukturiranim mjerama korištenja komparativnih prednosti koje Hrvatska ima putem instrumenata pametnih specijalizacija i povezanog razvoja pametnih vještina, uz informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (ICT) kao ključni horizontalni sektor modernizacije poslovnih procesa i javnih usluga. Posebno značajnim u tom okviru smatramo sektore energije i održivog okoliša, hrane i biotehnologije te ICT sektor. Pametna energetska politika pritom potiče energetsku neovisnost Hrvatske koja omogućava ekonomski održivu transformaciju energetskog sektora temeljenu na obnovljivim izvorima energije. Pametan održiv razvoj postići će se usklađenošću politike okoliša i prirode s ekonomskim i socijalnim napretkom, uz korištenje dostupnih znanja i najboljih tehnika, odnosno integrirani pristup zaštiti okoliša koji uključuje zeleno gospodarstvo i gospodarenje otpadom u skladu s najboljim praksama EU. Pametna poljoprivreda i ruralni razvoj inzistirat će na poboljšanju života u ruralnom prostoru, okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, povećanju proizvodnje, edukaciji i udruživanju proizvođača, učinkovitom korištenju mehanizacije i sustavu potpora za ciljana i strateška ulaganja uz održivo gospodarenje resursima. Pametna biotehnologija, vezana i uz bioinformatiku i računalnu biologiju, se pritom široko koristi u agrarnom sektoru, ali i u medicini i farmaceutici te u preradi i proizvodnji hrane, a Pametni ICT, temeljen i na nacionalnom programu podrške i na razvoju start-up kompanija toga sektora, stvara preduvjete za daljnji razvoj mobilnosti, udaljeno dostupnih IT usluga, interneta stvari i sličnih naprednih tehnologija. Posebno će se voditi računa o pozicioniranju našeg ICT sektora na krati svijeta, kroz izradu i provođenje strategije afirmacije i pozicioniranja hrvatskog ICT sektora na globalnom ICT tržištu.

Pametno i strukturno reformirano zdravstvo temeljit će se na principima uključenosti, kontinuiranosti i dostupnosti te reciprociteta i solidarnosti, na preventivnoj zaštiti, informatizaciji i telemedicini te na depolitizaciji i profesionalizaciji svih razina upravljanja. Tjelesno vježbanje i sport Pametno će promovirati kao preduvjet za očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana RH, ali i za prevenciju pretilosti i drugih bolesti pod motom “(P)okrenimo se prema zdravlju”, a prioritet financiranja bit će na zdravstvenim aspektima i uključivanju što većeg broja djece i mladih u tjelesno vježbanje i sport.

Pametno tržište rada potiče zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta ukidanjem regulatornih prepreka za rast, posebice malim i srednjim poduzećima u privatnom vlasništvu. Pametna socijalna politika osigurava da ranjive skupine građana mogu sudjelovati u raspodjeli civilizacijskih tekovina i društvenog proizvoda, ali istima i doprinose sukladno njihovim mogućnostima, a temelji se na uključivosti, jačanju međugeneracijske solidarnosti, pametnim socijalnim ulaganjima te na širokoj mreži socijalnog poduzetništva. Pametan mirovinski sustav je stabilan i održiv mješoviti sustav čija je održivost vezana uz rast zaposlenosti, dulje zadržavanje u radnoj aktivnosti i smanjenje prava na prijevremenu i/ili povlaštene mirovinu, čime se osiguravaju i primjerene razine mirovina. Pametno će demografsku politiku promatrati kao dio ukupne razvoje politike, izraditi i provesti strateški dokument s realističnim mjerama i ciljevima pronatalitetne politike, usmjerenima na povećanje broja zaposlenih, na razvoj infrastrukture za pomoć zaposlenim roditeljima, na širenje mreže javih usluga i fleksibilne radne uvjete za zaposlene roditelje te na pozitivnu diskriminaciju zaposlenih žena s djecom. Osnovat će se i poseban Fond međugeneracijske solidarnosti koji će omogućiti financiranje dugoročnih projekata demografske obnove.

Pametno pravosuđe će se odlikovati visokim razinama organizacije rada, pojednostavljenjem procesa i poticanjem korištenja alternativnih oblika rješavanja sporova, u potpunosti će implementirati napredne tehnologije, pročistiti će, sistematizirati i kodificirati pojedine pravne grane, racionalizirati će troškove sustava, vodit će računa o ljudskim resursima i njihovoj edukaciji i mobilnosti u sustavu te će provesti reformu odvjetništva. Posebno će se provesti potpuna depolitizacija pravosuđa, kako bi se osiguralo da je pravosuđe uistinu jedna od tri osnovna stupa modernog hrvatskog demokratskog društva, uz izvršnu i zakonodavnu vlast.

Pametna kultura zasnivat će se na dugoročnoj razvojnoj strategiji koja potiče neovisnu kulturu i počiva na pet stupova kulture: Planiranju – s ciklusima od 2 do 4 godine, Odlučivanju – uz ponovno osnivanje Fonda za neprofitne medije, Legislativi – temeljenoj na preispitivanju nedjelotvornih i štetnih zakona, Financiranju – s postepenim i neodgodivim vraćanjem proračuna za kulturu na 1% državnog proračuna te Obrazovanju – usmjerenom na poticanje međukulturalnog i interkulturalnog dijaloga i jačanju civilnog društva. Navedeni pristup počiva na uspostavi jednakih i jasnih kriterija za sve, mimo kriterija svake podobnosti, a osnovni su mu instrumenti pluralizam i sloboda stvaralaštva, dok mu je osnovni alat dijalog.

Da bi se sve to postiglo, u Pametnoj Hrvatskoj izborni sustav će se temeljiti na ravnoteži između predstavništva i odgovornosti, a organizirat će se prema preporukama GONG-a: manji broj izbornih jedinica i preferencijalno glasovanje.

Sve navedeno će također stvoriti preduvjete za Pametnu lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koja će imati 5 regija te 123 urbana centra. Čelnici tih jedinica lokalne samouprave će imati najviše dva mandata, a učinkovito upravljanje bit će omogućeno fiskalnom decentralizacijom, tj. prijenosom ovlasti i odgovornosti za pružanje javnih usluga. Pametni gradovi će biti nositelji novog razvoja.

Naposljetku, Pametna vanjska politika je dinamična, progresivna, višesmjerna i proaktivna, orijentirana je na ekonomski razvoj i društveni napredak, podržava politike koje jačaju mir u svijetu, nenasilno rješavanje sporova te demokratizaciju i napredak. Ona uzima prvenstveno u obzir interese Hrvatske, ali vodi računa i o onima EU i partnerskih zemalja, te razvija konstruktivne odnose sa zemljama bližeg i daljeg susjedstva. Takva vanjska politika razmišlja dugoročno, a temelji se na profesionalizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova te diplomaciji u službi hrvatskog gospodarstva.

Vjerujemo i spremni smo sve svoje znanje, skupa sa svojim biračima, staviti u službu aktivnoga rada na tome da se sve navedeno ostvari, da 2031. godine Hrvatska naše djece bude Pametna, razvijena, uspješna i sretna Hrvatska. Uvjereni smo da će nam se mnogi koji će pročitati naš program pridružiti.

Zaokrenimo Hrvatsku!

Predsjednica stranke
Marijana Puljak


Preuzmi ovdje PDF verziju dokumenta i upoznaj se s izbornim programom stranke Pametno

Povezani članci

Who's Online

We have 63 guests and no members online