Zapisnik s Osnivačke Skupštine udruge građana 'Tvornica'

Tvornica idejaKao što sam i obećao ovdje, donosim Vam zapisnik s osnivačke skupštine udruge građana "Tvornica"...
Osnivačka Skupština je održana dana 22.02.2008. godine s početkom u 19,15 sati u prostorijama hotela 'Dalmacija' u Dugom Ratu. Skupštinu je sazvao Inicijativni odbor čiji su članovi: Slobodan Tomić, Joško Čizmić, Mario Pocrnja, Goran Tičić, Ana Brničević i Mladen Banović. Na prijedlog Inicijativnog odbora, imenovana je verifikaciona komisija u sastavu Mario Pocrnja i Nenad Pavić, koja je ustvrdila da sjednici prisustvuje ukupno 31 član. Otvaranje skupštine i uvodnu riječ je imao Goran Tičić koji je ujedno predložio sljedeći Dnevni red ...

ZAPISNIK

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE  'TVORNICA' DUGI RAT

Otvaranje skupštine i uvodnu riječ je imao Goran Tičić koji je ujedno predložio sljedeći

Dnevni Red

1. Otvaranje Skupštine i uvodno izlaganje
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Prijedlog Poslovnika osnivačke Skupštine
4. Prihvaćanje Poslovnika osnivačke Skupštine
5. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
6. Prikaz važnijih odredbi Statuta
7. Prihvaćanje Statuta
8. Predlaganje kandidata za dužnosnike i članove upravnih tijela (predsjednik, zamjenik predsjednika,izvršni odbor,nadzorni odbor i stegovni sud)
9. Izbor dužnosnika i članova upravnih tijela
10. Prijedlog Programa rada
11. Diskusija
12. Prihvaćanje Programa rada
13. Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
14. Zaključenje Skupštine


Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red, pristupilo se glasovanju o dnevnom redu koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1

Goran Tičić iznio je uvodno izlaganje zbog čega se pojavila potreba osnivanja ove apolitične civilne udruge koja bi poduzimala različite akcije da podigne razinu kvalitete življenja u Dugom Ratu.

Ad.2

Izbor Radnog Predsjedništva je odabran na prijedlog Inicijativnog odbora, a to su Goran Tičić i Slobodan Tomić koji će predvoditi ovu osnivačku izbornu skupštinu.

Ad.3/4

Prijedlog poslovnika osnivačke skupštine ukratko je prezentirao Slobodan Tomić. U Poslovniku su napisana osnovna pravila o radu Skupštine udruge kao najvišeg upravnog tijela,a čine ga svi osnivači - budući članovi. Budući da nije bilo primjedbi na Poslovnik predloženo je njegovo prihvaćanje. Pristupilo se glasovanju i jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Vesna Pleić. Za ovjerovitelje zapisnika na prijedlog Pave Tomića i Mladena Banovića jednoglasno su izabrana 3 člana, a to su: Daniela Čulić, Luka Lukačević i Armando Terzić.

Ad.6/7

Goran Tičić ukratko je prezentirao Statut udruge te ukazao na važnije odredbe kao što su:

- Naziv i sjedište Udruge
- Znak Udruge i njegov izgled
- Zastupanje Udruge
- Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
- Članstvo te prava i obaveza članova Udruge
- Tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata
- ostala pitanja značajna za rad Udruge

Goran Tičić poziva članove da pitaju sve što ih zanima vezano za Statut, pa je uslijedila diskusija u kojoj su učestovali sljedeći:

- Luka Lukačević:

' Imam dopunu Statuta na članak 12. za koji smatram da bi trebao glasiti: - Aktivan rad,razvijanje kulturnih, sportskih, tradicijskih, glazbenih i drugih okupljanja i rada. '

- Ante Čikotić:

' Imam dopunu Statuta na članak 12. za koji smatram da bi trebao glasiti: - Suradnja, razvijanje, razmjena iskustva i financijska potpora sa drugim udrugama sa sličnim organizacijama i državnim organima u ostvarivanju svojih ciljeva, zadataka i programa. '

Nakon završene diskusije Goran Tičić predložio je da se usvoje dopune i izmjene u Statutu. Pristupilo se glasovanju te su jednoglasno usvojene, a samim time i sam Statut.

Joško Čizmić u ime Inicijativnog odbora za ime Udruge predložio je naziv 'TVORNICA' a kao znak Udruge znak vrlo sličan znaku bivše tvornice 'Dalmacija', s time da bi u okruglom obodu pisalo TVORNICA umjesto prije Dalmacija.

Otvorena je diskusija u kojoj su predloženi novi prijedlozi za ime Udruge: GARAFULIN (2 glasa), FABRIKA (0 glasova), DUĆE POLJE (0), VISOKE PEĆI (0), MENZA (0), GARBURA (0).

tvornica ideja

Glasovanju se pristupilo pojedinačno za svaki prijedlog te je za ime Udruge izabrano ime 'TVORNICA' (15 glasova).

Budući da nije bilo nikakvih prijedloga za znak Udruge osim znaka kojeg je predložio Joško Čizmić pristupilo se glasovanju za taj prijedlog. Izabran je sa 25 glasova. 5 glasova je bilo protiv, 1 suzdržan.

Ad.8/9

Pristupilo se predlaganju kandidata za dužnosnike i članove upravnih tijela (predsjednik, zamjenik predsjednika, izvršni odbor, nadzorni odbor i stegovni sud).

- Za izbor Predsjednika Udruge predloženi su slijedeći kandidati:

1. Goran Tičić
2. Josip Tomić
3. Slobodan Tomić

Pristupilo se glasovanju pojedinačno za svakog kandidata. Za Predsjednika Udruge je izabran Goran Tičić sa 19 glasova.

- za zamjenika predsjednika Udruge predloženi su slijedeći kandidati:

1. Mladen Banović
2. Josip Tomić
3. Slobodan Tomić

Pristupilo se glasovanju pojedinačno za svakog kandidata. Za zamjenika predsjednika Udruge je izabran Mladen Banović sa 23 glasa.

- Izvršni odbor ima 9 članova. Po Statutu Udruge već su u Izvršnom odboru Predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge, a to su Goran Tičić i Mladen Banović.

Za izbor još 7 članova Izvršnog odbora predloženi su slijedeći kandidati:

1. Joško Čizmić
2. Pavao Tomić
3. Ante Čikotić
4. Mario Pocrnja
5. Nenad Pavić
6. Slobodan Tomić
7. Ana Kadić
8. Ivica Puljak
9. Nada Tokić

Predsjednik Udruge Goran Tičić je predložio da se pristupi glasovanju pojedinačno za svakog kandidata, te su jednoglasno izabrani: Joško Čizmić, Pavao Tomić, Ante Čikotić, Mario Pocrnja, Nenad Pavić, Slobodan Tomić i Ana Kadić.

Nakon toga Predsjednik Udruge Goran Tičić objasnio je da se Izvršni odbor sukladno odredbama Statuta (čl. 33) može povećati kooptiranjem do 1/3 trećine članova u odnosu na broj izabranih članova Izvršnog odbora na Skupštini.

Tako će se na prvoj sjednici Izvršnog odbora donijeti odluka o kooptiranju ovdje neizabranih kandidata Ivice Puljka i Nade Tokić kao novih članova Izvršnog odbora.

- Za izbor 3 člana Nadzornog odbora predloženi su slijedeći kandidati:

1. Renato Blahut 21 glas
2. Ante Čepić 25 glasova
3. Toni Kokić 15 glasova
4. Darko Utrobičić 21 glas
5. Josip Tomić 23 glasa

Pristupilo se glasovanju pojedinačno za svakog kandidata, zbog istog broja glasova Darko Utrobičić se izrazio da zbog svojih drugih obaveza prepušta svoje mjesto Renatu Blahutu.

Članovi Nadzornog odbora su: Ante Čepić, Josip Tomić i Renato Blahut.

- Za izbor 3 člana Stegovnog suda predloženi su slijedeći kandidati:

1. Ante Lozić
2. Ivana Tomić
3. Miho Laušić

Pristupilo se glasovanju, te su jednoglasno izabrani.

tvornica ideja

Ad.10

Predsjednik Udruge Goran Tičić prezentirao Program rada Udruge, gdje se osvrnuo da je nekad naše mjesto kroz svoju povijest imalo Kuglanu, plesnjake, različite koncerte poznatih pjevača, kino, izviđače, maškare i još puno toga. Danas od toga ima malo, ili čak ništa.

Za sam početak rada Udruge bi bilo dostojno obilježiti 100-ti rođendan tvornice i samog mjesta Dugi Rat.

- prikupljanjem raznih informacija, fotografija, članaka, dokumenata, izvještaja i sl.
- izrada spomenika (simbol tvornice - 2 lonca)
- izdavanje monografije
- pronaći prostor za arhivu mjesta

Organizirati različita međusobna druženja:

- tipa Jadranskih susreta(nadogradnja dosadašnjeg četveroboja)
- kulturni događaji(izložbe,radionice.predstave,koncerti i sl.)
- ribarske i slične večeri
- maškare
- kino

Ad.11/12

Predsjednik Udruge Goran Tičić poziva članove da pitaju sve što ih zanima vezano o Programu rada, pa je uslijedila diskusija u kojoj su učestovali:

- Ante Čikotić:

'Ovo naše mjesto mora doživjeti promjene, odići kvalitetu življenja Akcije i ideje budu realizirane,odnosno da se radi na motivaciji putem medija.Iako smo svjesni da za sve treba finacijska potpora.'

- Mladen Banović:

'Trebalo bi se informirati o radnom dokumentu prostornog plana, da se vidi postoji li mogućnost utjecaja na bilo koji projekt vezano uz rad Udruge.'

- Pavao Tomić:

'Izvršni odbor treba razraditi plan rada Udruge,odnosno konkretne zadatke postaviti i vidjeti što se može napraviti.'

- Mladen Banović:

'Treba odrediti koja će se ideja realizirati, pa pokušati zatvoriti finacijsku konstrukciju. jer za neke ideje ne treba veliki novac.'

- Josip Tomić:

'Kakav status će imati ova naša Udruga, s obizirom da su postojale inicijative osnivanja slične udruge od strane općine, a u svezi Dugoratskog ljeta? Da li ćemo mi preuzeti Dugoratsko ljeto ili biti njemu konkurencija?'

- Goran Tičić:

'Dugoratsko ljeto smo osnovali ovdje prisutni Joško Čizmić, Ante Uvodić i ja, te smo sudjelovali u organizaciji svih dosadašnjih „Ljeta“ Svatko onaj koji misli da smo se mi ovdje okupili, a ima takvih razmišljanja koji su doprli i do mene, moram glasno i jasno reći slijedeće: Prvo smatram dosta zločestim da se stvari postavljaju na ovaj način: Protiv ili umjesto Dugoratskog ljeta, jer ja protiv svog „diteta“ sigurno neću, te kažem onu treću, preostalu varijantu, a ta je: Ja osobno, a vjerujem da jednako misle i Čizmić i Uvodić ćemo i nadalje sudjelovati u organizaciji „Dugoratskog ljeta“, naravno ako nas organizator bude trebao, a ova Udruga će tom istom „Dugoratskom Ljetu“ pomoći u svakom segmentu njegova rada. Uostalom, Dugoratsko ljeto je manifestacija koja se održava samo tijekom ljeta, dakle 60 dana godišnje, a Udruga Tvornica ima namjeru djelovati tijekom cijele godine, odnosno svih 365 dana.'

- Mario Franolić:

'Ova udruga bi dobila punu afirmaciju kada bi se u hotelu ili u nekom sličnom prostoru organizirala izložba vezana za tvornicu i samo mjesto jer bi to potaklo i ostale da se uključe u sam rad udruge.'

- Slobodan Tomić:

'Imamo dosta materijala da pokrenemo i prvu akciju a to su nekadašnje novine tvornica 'Dalmacija' u kojima je napisano mnogo vezano za tvornicu i naše mjesto.'

- Goran Mladin:

'Ja sam za rad udruge ali se osjećam prevarenim budući da sam se u nju učlanio a da nisam znao sve detalje. Konkretno smeta me usvojeni znak Udruge koji svojim slovom „Y“ me podsjeća na bivšu državu i zbog toga ne želim više biti član Udruge, te vas molim da me izbrišete sa spiska članova. Izbor znaka podsjeća me na neka prošla vremena. Zato sam donio odluku da više neću biti član Udruge. Kao vanjski suradnik ću pomoći koliko budem mogao u radu.'

- Goran Tičić:

- Ti, Gorane imaš potpuno pravo na svoje mišljenje, za kojeg mislim da je pogrešno jer ono predstavlja elektrode pećiju. A inače, što se Jugoslavije tiče, nedostaje još slovo „u“, pa i stoga ne vidim nikakvu vezu s njome.

- Luka Lukačević:

- U krivu ste i jedan i drugi, taj znak je ustvari „Bekoč“, žarna nit svjetiljke karbiduše koji se zavidavao u nju i stoga čak više podsjeća na vijak. Jer tvornica „Dalmacija“ je bila prvo tvornica karbida, i zbog toga je taj znak.

- Miho Laušić:

- U potpunosti se slažem sa Lukom.

Budući da više nije bilo daljnih primjedbi Predsjednik Udruge Goran Tičić zaključio diskusiju o Programu radu Udruge i predložio glasovanje o njemu, te je jednoglasno prihvaćen.

tvornica zabave

Ad.13

Budući da su izabrani svi dužnosnici i članovi upravnih tijela same Udruge, predsjednik Goran Tičić je predložio donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga. Pristupilo se glasovanju i jednoglasno donesena odluka.

Ad.14

Prije samog zaključivanja Skupštine Predsjednik Udruge Goran Tičić zahvalio se svim članovima Udruge, predstavnicima općinske vlasti i drugih udruga na sudjelovanju i suradnji u radu.

Skupština je završena u 21,30 sati.

I ne, nije bilo nikakve marende poslije (op.ur.)

 

Dugi Rat, 22.02.2008. god.

Zapisničar:

Vesna Pleić


Ovjerovitelji Zapisnika:

1. Daniela Čulić
2. Luka Lukačević
3. Armando Terzić

Povezani članci

Who's Online

We have 80 guests and no members online