Matija Babić o parafiskalnim nametima

Ovo dolje je popis parafiskalnih nameta koje (mimo najviših poreza u Europi) plaćaju hrvatski poduzetnici. Neke od ovih naknada su moguće nužnost, no svrha većine je samo jedna: hraniti parazite čija je jedina ljudska vrijednost i jedino životno dostignuće partijska iskaznica. Koronu će većina nas preživjeti, sad se treba baviti kugom nameta. I ovo je bitka na život i smrt hrvatske ekonomije, piše Matija Babić, osnivač i vlasnik portala Index.hr. Popis naknade je prikupio David Peranić.

1. Naknada za godišnju objavu financijskih izvještaja
2. Naknade za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zakonski propisanih ovlaštenja (HANFA)
3. Naknada za nadzor koji obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
4. Članarina - Hrvatska revizorska komora
5. Članski doprinos - Hrvatska revizorska komora
6. Naknada za polaganje revizorskog ispita - Hrvatska revizorska komora
7. Članarina - Hrvatska komora poreznih savjetnika
8. Naknada za polaganje ispita - Hrvatska komora poreznih savjetnika
9. Provjera rudarskih projekata
10. Provjera dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina ...

11. Naknada za rad Stručnih povjerenstva za provjeru rudarskih projekta
12. Polaganje stručnog ispita iz rudarstva
13. Ispitivanja mjerila i ovjeravanja mjerila, ispitivanja predpakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa
14. Izdavanje potvrde o sukladnosti /evidencije tipa vozila/traktora
15. Naknada u postupku pojedinačno pregledanog vozila/traktora
16. Žigosanje i ispitivanje predmeta od zlata, srebra i platine
17. Pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi
18. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK)
19. Komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK)
20. Stručni ispit u posredovanju u prometu nekretnina
21. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
22. Troškovi tehničkog pregleda
23. Naknada za polaganje stručnog ispita - Obveznici polaganja stručnog ispita su fizičke osobe kojima polaganje stručnog ispita plaćaju poslodavci (koji zapošljavanjem profesionalne osobe stječu uvjete za obavljanje djelatnosti).
24. Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu projekata
25. Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda
26. Naknada za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje
27. Naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
28. Hrvatska komora arhitekata- Upisnina u odgovarajući imenik HKA (1.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik
29. Hrvatska komora arhitekata -Godišnja članarina(godišnja članarina za jedan imenik Komore iznosi 1.800,00 kn, za dva imenika 2.300,00 kn, za tri imenika 2.800,00 kn. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
30. Hrvatska komora inženjera građevinarstva - Upisnina u imenike i evidencije (1.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik Komore)
31. Hrvatska komora inženjera građevinarstva - Godišnja članarina (godišnja članarina iznosi 1.800,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
32. Hrvatska komora inženjera strojarstva - Upisnina u imenike i evidencije (naplaćuje se 2.000,00 kn za upis u Komoru te 300,00 kn + PDV za svaki sljedeći upis u odgovarajući imenik za troškove izrade pečata i iskaznice).
33. Hrvatska komora inženjera strojarstva - Godišnja članarina (godišnja članarina iznosi 2.280,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
34. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike - Upisnina u imenike i evidencije (2.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik, i 500 kuna u odgovarajuču evidenciju Komore)
35. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike - Godišnja članarina (godišnja članarina za jedan imenik Komore iznosi 2.160,00 kn, za dva imenika 2.640,00 kn. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
36. Naknada za polaganje stručnog ispita geodeta
37. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske Komore ovlaštenih Inježnjera Geodezije.
38. Članarina za ovlaštenog inženjera geodezije
39. Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenih inženjera geodezije
40. Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu povremenog ili privremenog pružanja usluga u području geodetske djelatnosti u RH
41. Spomenička renta
42. HRT pristojba
43. "Postotni iznos od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih
44. djelatnosti"
45. Postupak pregleda i odobrenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i njihove revizije te davanja suglasnosti na program zaštite divljači i njihovih revizija
46. Stručni pregled i odobrenja šumsko gospodarske osnove područja Republike Hrvatske ili njezine revizije
47. Provedba postupka stručnog pregleda i odobrenja šumskogospodarskih planova
48. Provedba postupaka stručnog pregleda i odobrenja izvanrednih revizija šumskogospodarskih planova
49. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
50. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
51. "Kontrola usklađenosti voća i
52. povrća s tržišnim standardima"
53. Evidencija osnovnog stada
54. Test na malignu hipertemiju
55. "Stručne usluge
56. (izdavanje potvrde o brojčaom stanju grla stoke - potrebno za zakup zemljišta, natječaj za EU projekte…)"
57. Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente
58. Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom
59. Registracija gospodarstava
60. Prihodi od ispitivanja kakvoće sirovog mlijeka
61. Organizacija i nadzor sustava klasiranja
62. Veterinarski pregled pošiljaka u prometu preko granice RH - treće zemlje
63. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa službenog laboratorija
64. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa referentnog laboratorija
65. Pristojbe za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
66. "Stručni nadzor u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih
67. proizvoda"
68. Postregistracijski nadzor registriranih sredstava za zaštitu bilja
69. Provedba godišnjih programa praćenja ostataka pesticida
70. "Fitosanitarni pregled pri unošenju
71. bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta"
72. Fitosanitarni pregled pri izvozu i reeksportu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
73. Fitosanitarni pregled bilja u vezi s premještanjem
74. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
75. Registracija sredstava za zaštitu bilja
76. Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja nakon uvrštenja njihovih aktivnih tvari na Popis aktivnih tvari
77. Provjera potpunosti dokumentacije u postupku izmjene rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
78. Ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja
79. Dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava
80. Provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala
81. Izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu
82. Utvrđivanje kvalitete sjemena
83. Uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća
84. Provođenje Heubach testa
85. Laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te određivanje štetnih organizama
86. Provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja te stručno osposobljavanje osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja
87. Izdavanje biljnih putovnica
88. Priznavanje zemljopisnog podrijetla
89. Izdavanje rješenja za promet vina mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina kao i vinskoga i voćnog octa
90. Izdavanje evidencijskih markica i vrpca
91. Naknada za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
92. Naknada za baždarenje brodica
93. Naknada za sigurnost plovidbe
94. Naknada za upotrebu pomorskog dobra
95. Naknade za odobrenje održavanja izobrazbe za zvanja i dopunske osposobljenosti u unutarnjoj plovidbi
96. Naknade za pregled i baždarenje čamaca
97. Naknade za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe
98. Naknade za pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari
99. Naknada za nadzor nad gradnjom čamaca
100. Naknada za korištenje CEMT dozvole (pristup međunarodnom tržištu prijevoznih usluga)
101. Naknada za korištenje dnevnika putovanja za CEMT dozvole za prijevoz tereta
102. Naknada za izdavanje dozvola za međužupanijsku liniju
103. "Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog prijevoza na bilateralnoj i tranzitnoj
104. međunarodnoj liniji"
105. "Naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom
106. cestovnom prometu"
107. Naknada za korištenje pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
108. Naknada za izdavanje dozvola za županijsku liniju
109. Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
110. "Naknada za usklađivanje novih i izmjenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne
111. linije"
112. "Naknada za usklađivanje novih i izmjenjenih voznih redova za
113. županijske linije"
114. Naknada troškova za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe
115. "Naknada za izdavanje ADR potvrda za vozače (prema Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom
116. prijevozu opasnih tvari - ADR)"
117. Naknade za izdavanje i oduzimanje odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
118. Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
119. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
120. Naknada za izvanredni prijevoz
121. Naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra
122. Naknada za pravo uporabe adresa i brojeva
123. Naknada za obavljanje tehničkog pregleda
124. Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu
125. Naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
126. Naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom
127. "Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja poštanskih usluga u prethodnoj
128. kalendarskoj godini"
129. Naknada za posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama
130. "Naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u
131. području željezničkih usluga"
132. HACZ robne naknade
133. HACZ putničke naknade
134. Naknada koju REGOS naplaćuje od obveznih mirovinskih društava za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa njihovih članova
135. Naknada za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu I. stupnja)
136. Naknada za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu II. stupnja)
137. Naknada za polaganje stručnog ispita za koordinatore zaštite na radu (tri ispitne cjeline)
138. Naknada za ponavljanje jedne ispitne cjeline stručnog ispita za koordinatore zaštite na radu
139. Novčana naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
140. Članarina turističkim zajednicama
141. Naknada za troškove provođenja kategorizacije smještajnih objekata (hoteli kampovi marine)
142. Protu-požarne premije
143. "Ispitivanje sredstava za gašenje požara,
144. Servisiranje vatrogasnih aparata, Ispitivanje sustava za gašenje požara,
145. Ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće,
146. Ispitivanje vatrogasnih vozila"
147. "Evidencijske naljepnice za
148. označavanje održavanja vatrogasnih aparata"
149. Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom i povratna naknada
150. Naknada gospodarenja otpadnim gumama
151. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima
152. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja
153. Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima
154. Naknada gospodarenja EE otpadom
155. Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon
156. Naknada na emisiju u okoliiš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (SO2)
157. Naknada na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NO2)
158. Naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2)
159. Naknada na opterećivanje okoliša neopasnim industrijskim otpadom
160. Naknada za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
161. Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
162. Naknada za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
163. Posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova
164. Naknada za poticanje prizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (sredstva se prikupljaju na računu Hrvatskog operatera tržišta energije - HROTE)
165. Vodni doprinos
166. Naknada za korištenje voda
167. Naknada za zaštitu voda
168. Naknada za uređenje voda
169. Odobrenje za stavljanje u promet gotovog lijeka
170. Laboratorijske usluge provjere kakvoće lijekova
171. Naknada za pružanje usluga vezanih uz proizvodnju i nadzor, promet lijekovima, godišnje pristojbe, edukacije, hrvatsku farmakopeju i farmakovigilanciju
172. Promet medicinskih proizvoda (na veliko i malo)
173. Troškovi postupka za ovlaštenja ordinacijama medicine rada za obavljanje zdravstvenog nadzora nad osobama koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja
174. Troškovi postupka za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja
175. Davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja
176. Vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno- tehničkih listova
177. Stručno mišljenje o udovoljavanju uvjetima za skladištenje opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
178. Troškovi postupka registracije određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrana sa zdravstvenim tvrdnjama )
179. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - testiranje darivatelja i primatelja
180. Naknada za davanje odobrenja za provođenje postupaka medicinske oplodnje
181. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele odnosno izdavanja krvnih pripravaka
182. Naknade za očevid prostora, radnika i opreme u ordinacijama privatne prakse, zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima
183. Troškovi povjerenstava za izvore neionizirajućih zračenja (oslobođenje od obavljanja prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih zračenja)
184. "Naknada za troškove očevida u postupku izdavanja rješenja za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta
185. „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"""
186. Izdavanje dozvole za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
187. Uvjeti za carinska skladišta tip A,C,D / Ovlašteni primatelj / Privremeni smještaj
188. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za izradu procjene rizika GMO i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO
189. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za ispunjavanje propisanih uvjeta za proizvodnju predmeta opće uporabe
190. Naknada za izdavanje odobrenja za promet na malo opasnim kemikalijama, korištenje opasnih kemikalija i korištenje vrlo otrovnih kemikalija kod fizičkih osoba
191. Naknada za izdavanje odobrenja za stavljanje na tržište biocidnih pripravaka
192. Izdavanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja (Središnje etičko povjerenstvo)
193. Naknada za rad recenzenata
194. Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom
195. Tečaj za stjecanje osnovnih znanja za rad s opasnim kemikalijama
196. Izobrazba o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
197. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - prikupljanje i uzimanje ljudskih tkiva i stanica
198. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - obrada, čuvanje, pohrana i raspodjela ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja
199. "Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja - uvoz/izvoz ljudskih tkiva i stanica u svrhu
200. liječenja"
201. Naknada za davanje odobrenja za presađivanje i uzimanje ljudskih organa u svrhu liječenja - po transplantacijskom programu
202. Naknada za troškove povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe
203. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta koje mora imati nacionalni referentni laboratorij za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili potječu od GMO-a
204. Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom
205. Naknada za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od buke i iz područja akustička mjerenja
206. Upisnina - Hrvatska liječnička komora
207. Članarina - Hrvatska liječnička komora
208. Naknada za stručni ispit - Hrvatska liječnička komora
209. Upisnina - Hrvatska ljekarnička komora
210. Članarina - Hrvatska ljekarnička komora
211. "Naknada za stručni ispit -
212. Hrvatska ljekarnička komora"
213. Upisnina - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
214. Članarina - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
215. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
216. "Upisnina - Hrvatska komora
217. dentalne medicine"
218. Članarina - Hrvatska komora dentalne medicine
219. "Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora dentalne
220. medicine"
221. "Upisnina - Hrvatska komora
222. fizioterapeuta"
223. Članarina - Hrvatska komora fizioterapeuta
224. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora fizioterapeuta
225. "Upisnina - Hrvatska komora
226. medicinskih biokemičara"
227. Članarina - Hrvatska komora medicinskih biokemičara
228. "Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora medicinskih
229. biokemičara"
230. Upisnina - Hrvatska komora medicinskih sestara
231. Članarina - Hrvatska komora medicinskih sestara
232. "Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora medicinskih
233. sestara"
234. Upisnina - Hrvatska komora primalja
235. Članarina - Hrvatska komora primalja
236. Naknada za stručni ispit - Hrvatska komora primalja
237. Troškovi stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava intelektualnog vlasništva
238. Naknada troškova izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava
239. Naknada za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja

I još nekoliko stotina naknada.

Popis naknade je prikupio David Peranić.

Povezani članci

Who's Online

We have 413 guests and no members online