Poziv na uvid u idejni projekt nove ceste D8: Stobreč - Dugi Rat

cestaMinistarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju odredbe članka 95. stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 175/03. i 100/04.) POZIVA jedinicu lokalne samouprave na čijem se području nalaze nekretnine u katastarskim općinama Jesenice, Donja Podstrana, Gornja Podstrana, Stobreč, Kamen i Žrnovnica na području Splitsko-dalmatinske županije, a za koje se po zahtjevu Investitora Hrvatskih cesta d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, vodi upravni postupak izdavanja načelne dozvole za državnu cestu D8: Stobreč - Dugi Rat na uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja ...

Izvor: Narodne Novine, Slobodna Dalmacija, Ministarstvo građenja...

Uvidu u Idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Splitu, Split, Vukovarska 1, te u ovom ministarstvu, Zagreb, Republike Austrije 14, na dane 10. i 11. listopada 2007. od 9 do 15 sati.

Dionica Stobreč - Dugi Rat duga je 13,90 km, a obuhvaća izgradnju nove brze  ceste sa dva kolnika odvojena razdjelnim pojasom osnovne širine od 2,50 m; (svaki kolnik ima dva prometna traka širine 3,25 m, rubne trakove širine 0,30 m, što je ukupno 7,10 m).


O DIONICAMA STOBREČ - DUGI RAT I DUGI RAT - OMIŠ

Državna cesta D8 na dijelu od Stobreča do Dugog Rata je jedina cestovna poveznica između južnih prigradskih naselja s gradom Splitom kao glavnim središtem Splitsko-dalmatinske županije.

Ovaj potez državne ceste D8 smješten je preblizu morskoj obali te prolazi kroz niz naselja: Stobreč, Grljevac, Sv. Martin, Supetar, Dugi Rat i dalje, Omiš.

Na tom dijelu navedena dionica opterećena je brojnim križanjima u razini koja su uglavnom nepravilne geometrije i bez dodatnih trakova za lijeve i desne skretače te kao takva onemogućuje urbani razvoj tih naselja naročito u smislu turizma a prometno predstavlja potez s niskom propusnom moći i niskom razinom prometne sigurnosti.

Nadalje tlocrtni elementi su neujednačeni tj. radijusi horizontalnih krivina izmjenjuju se od izuzetno malih (R=15 m, centar Omiša) do relativno velikih tako da je prometna brzina neujednačena. Vidljivost je nedovoljna na dužim potezima pa ne postoji mogućnost pretjecanja.

Cestom se odvija jak međugradski i prigradski javni autobusni promet bez autobusnih ugibališta a pješaci su primorani kretati se po kolniku budući da nema pješačkih staza osim na kratkim potezima kroz općinu Dugi Rat i grad Omiš što predstavlja veliku opasnost za sigurnost pješaka a i značajno utječe na smanjenje propusne moći (bočne smetnje).

Zbog svega navedenog ukazuje se neophodna nužnost izgradnje predmetne brze ceste. Izgradnjom brze ceste Stobreč-Omiš, dionice Dugi Rat-Omiš koja će biti smještana u rubnoj zoni priobalja istočno od postojeće D8, omogućio bi se nesmetani razvoj i širenje naselja u rekreativno turističke svrhe i ostale namjene prema prostornim planovima.

U prometnom pogledu novoizgrađena dionica zadovoljavat će prometno - tehničke uvjete za računsku brzinu 80 km/h što će omogućit znatno veću propusnu moć i razinu uslužnosti.

Brza cesta omogućit će tranzitnom prometu zaobilaženje postojećih naselja a time i brži dolazak na odredišta te će značajno utjecati na povećanje prometne sigurnosti na postojećoj državnoj cesti D8.


Mjere zaštite okoliša

Planirani zahvat izvest će se u cijelosti prema Studiji o utjecaju na okoliš za predmetnu dionicu i zaključcima Komisije za ocjenu studija o utjecaju na okoliš magistralnih cesta i autocesta s pratećim objektima u Republici Hrvatskoj.


Dionica <STOBREČ - DUGI RAT>:

Tehnički opis
. km 0+000 - km 13+380;
. Izgradnja nove brze ceste;
. Ukupna dužina glavne trase - 13.380,00 m;
. Ukupna dužina zamjenskih cesta - 8.248,60 m;
. Projektna brzina - 80km/h;
. Dva kolnika (svaki sa dva prometna traka širine 3,25 m, sa rubnim
trakovima širine 0,30 m - ukupno 7,10 m) odvojene razdjelnim pojasom osnovne širine od 2,50 m;
. Na mjestima gdje je potrebno predviđena je izgradnja dodatne ulazne/ izlazne trake širine 3,5 m;
. Bankine/berme su širine 1,5 m;


Dionica <DUGI RAT - OMIŠ>:

Tehnički opis
. km 13+380 - km 20+510.
. Izgradnja nove brze ceste;
. Ukupna dužina glavne trase - 6.660,00 m;
. Ukupna dužina zamjenskih cesta - 1.170,00 m;
. Projektna brzina - 80km/h (predviđeno ubrzanje do 100 km/h);
. Jedan kolnik (dva prometna traka širine 3,25 m, sa rubnim trakovima širine 0,30 m - ukupno 7,10 m);
. Bankine/berme su širine između 1,10 m i 1,35 m, ovisno o širini rigola
koji će biti širine 65cm ili 90 cm.

Povezani članci

Who's Online

We have 251 guests and no members online