Inicijativa za referendumom o hrvatsko-slovenskim graničnim prijeporima

piranski zaljevGrađanska inicijativa 'More je kopno' pokrenula je potpisivanje Zahtjeva Hrvatskom saboru za provođenje referenduma o hrvatsko-slovenskim graničnim prijeporima oko granice u Piranskom zaljevu. Referendum je najizravniji čin demokracije i vaš je glas na referendumu ravnopravan glasu saborskih zastupnika kojima se pokušava prepustiti ova dalekosežna odluka. Arbitražni sud je politički dogovoreni sud, a ne stalno pravno tijelo kao što su to Međunarodni sud za pravo mora ili Međunarodni sud pravde Ujedninjenih naroda, naglašavaju organizatori, koji su sukladno odredbama Zakona o referendumu utemeljili Organizacijski odbor koji je donio odluku da se prikupljanje potpisa za referenum provodi od nedjelje 15. do nedjelje 29. studenog ove godine. Po slovu zakona da bi zahtjev bio obvezujući za Hrvatski sabor nužno je prikupiti 10% potpisa svih birača (što iznosi oko 450.000 potpisa). Pokrenuta je i web stranica (www.more-je-kopno.com) na kojoj zainteresirani mogu pronaći više informacija o ovoj građanskoj inicijativi ...


REFERENDUM

Izvor: Inicijativa "More je kopno"
 

Budimo odgovorni, obvezujućim zahtjevom za referendum dovest ćemo i do toga da će nam kao građanima-biračima morati biti objavljene sve okolnosti oko Sporazuma i "tihe diplomacije".

 TEKST SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEÐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

(originalna i jedina mjerodavna verzija je na engleskom jeziku)

"SPORAZUM O ARBITRAŽI  između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije


Vlade Republike Slovenije i Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu "stranke"). S obzirom na to da stranke u brojnim pokušajima nisu riješile svoj spor o razgraničenju na kopnu i na moru u proteklim godinama, Podsjećajući na miroljubiva sredstva za rješavanje sporova navedena u članku 33. Povelje UN-a, Potvrđujući svoju privrženost mirnom rješavanju sporova, u duhu dobrosusjedskih odnosa, odražavajući njihove vitalne interese, Pozdravljajući pomoć koju je ponudila Europska komisija, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1: Uspostava Arbitražnog suda

Stranke ovime uspostavljaju Arbitražni sud.

Članak 2: Sastav Arbitražnog suda

(1) Obje stranke će u roku od petnaest dana uzajamnim dogovorom postaviti predsjednika i dva člana Arbitražnog suda koji su priznati stručnjaci međunarodnoga prava s popisa kandidata sastavljenog od strane Predsjednika i povjerenika za proširenje Europske komisije.

U slučaju da se ne mogu dogovoriti u tom roku, predsjednika i dva člana Arbitražnog suda postavit će predsjednik Međunarodnoga suda u Haagu s tog popisa.

(2) Svaka od strana postavit će još po jednoga člana Arbitražnoga suda u roku od petnaest dana nakon okončanja postavljenja spomenutih u stavku 1. U slučaju da postavljenja ne budu izvršena u tom roku, te će članove odrediti predsjednik Arbitražnog suda.

(3) Ako prije ili poslije početka postupka dođe do upražnjenja nekoga od mjesta uslijed smrti, nesposobnosti ili ostavke člana, isto će biti popunjeno u skladu s postupkom opisanim za izvorno postavljenje.

Članak 3: Zadaća Arbitražnog suda

(1) Arbitražni sud utvrdit će

(a) tijek granice na moru i kopnu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;
(b) vezu Slovenije prema otvorenom moru;
(c) režim za korištenje relevantnih morskih područja.

(2) Stranke su dužne specificirati pojedinosti predmeta spora u roku od mjesec dana. Ako to ne učine, Arbitražni sud će koristiti podneske stranaka za utvrđivanje točnoga opsega spora na kopnu i na moru i zahtjeva stranaka.

(3) Arbitražni sud donosi odluku o sporu.

(4) Arbitražni sud ovlašten je tumačiti ovaj sporazum.

Članak 4: Primjenjivo pravo

(1) Arbitražni sud primjenjuje

(a) pravila i načela međunarodnoga prava za utvrđivanja navedena u članku 3 (1) (a);
(b) međunarodno pravo, pravičnost i načelo dobrosusjedskih odnosa u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata uključujući i sve relevantne okolnosti za utvrđivanja navedeno u članku 3(1) (b) i (c).

Članak 5: Mjerodavni datum

Nijednome dokumentu ni postupku poduzetome jednostrano od bilo koje strane nakon 25. lipnja 1991. neće biti pridan pravni značaj pri izvršavanju zadaća Arbitražnog suda niti će takav dokument ili postupak obvezivati bilo koju stranku u sporu, te ni na koji način ne može prejudicirati odluku.

Članak 6: Postupak

(1) Svaka strana dostavit podnesak Arbitražnome sudu u roku od dvanaest mjeseci. Svaka strana ima pravo komentirati podnesak druge strane unutar roka koji postavi Arbirtažni sud.

(2) Ako nije predviđeno drugačije, Arbitražni sud provodi postupak prema Fakultativnim pravilima Stalnog arbitražnog suda za arbitražu u sporovima između dviju država.

(3) Arbitražni sud može zatražiti stručni savjet i organizirati usmene rasprave.

(4) Arbitražni sud će nakon konzultacija sa strankama ekspeditivno odlučivati o svim postupovnim pitanjima većinom glasova svojih članova.

(5) Postupak je povjerljiv i vodi se na engleskome jeziku.

(6) Stranke određuju zastupnike koji će djelovati kao posrednici između njih i Arbitražnog suda. One mogu osigurati i pravnu potporu za svojega zastupnika.

(7) Arbitražnom sudu pomaže tajništvo. Troškove Arbitražnog suda u jednakim dijelovima snose stranke. Stranke pozivaju Europsku komisiju da osigura tajničku pomoć Arbitražnom sudu. Mjesto arbitraže je Bruxelles u Belgiji.

(8) Arbitražni sud može, u bilo kojem stupnju arbitražnog postupka, uz pristanak obje stranke, pružiti pomoć u postizanju prijateljskog rješenja.

Piranski zaljev

Članak 7: Odluka Arbitražnog suda

(1) Arbitražni sud donijet će odluku bez odlaganja nakon što pažljivo razmotri sve relevantne činjenice vezane uz slučaj. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova. U odluci se navode razlozi na kojima se ona zasniva. Uz odluku se neće dodavati pojedinačna ili odstupajuća mišljenja.

(2) Odluka Arbitražnog suda obvezujuća je za stranke te će tvoriti konačno rješenje spora.

(3) Stranke će poduzeti sve neophodne korake za provedbu odluke, uključujući prema potrebi i reviziju nacionalnog zakonodavstva, u roku od šest mjeseci nakon donošenja odluke.

Članak 8: Dokumentacija za pregovore o pristupanju EU

Nijedan dokument jednostrano prezentiran u pregovorima o pristupanju EU nema prejudicirajući utjecaj na Arbitražni sud u izvršavanju njegovih zadaća niti obvezuje bilo koju od stranaka u sporu.

Naprijed navedeno vrijedi za sve dokumente i stajališta, pisana ili usmena, uključujući između ostalih zemljovide, pregovaračka stajališta, pravne akte i druge dokumente u bilo kojemu obliku, koji su jednostrano podneseni, prikazani ili ih se spominje u okviru pregovora o pristupanju EU. To također vrijedi za sve dokumente i stajališta EU koji spominju ili sažeto prikazuju naprijed navedene dokumente i stajališta.

Članak 9: Nastavak pregovora o pristupanju EU u skladu s pregovaračkim okvirom

(1) Republika Slovenija otklonit će svoje rezerve glede otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja tamo gdje je prepreka povezana s ovim sporom.

(2) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koja može imati negativan utjecaj na pristupne pregovore.

Članak 10: Status quo

(1) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koji mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda.

(2) Arbitražni sud ovlašten je narediti, ako smatra da to okolnosti zahtijevaju, sve privremene mjere koje smatra neophodnima za održanje statusa quo.

Članak 11:

(1) Ovaj Sporazum obje će strane ratificirati bez odlaganja u skladu sa svojim ustavnim uvjetima.

(2) Sporazum će stupiti na snagu prvog dana onoga tjedna koji slijedi nakon razmjene diplomatskih nota kojima stranke izražavaju svoju suglasnot biti vezane Sporazumom.

(3) Svi procesni rokovi navedeni u ovom Sporazumu počet će se primjenjivati od datuma potpisa Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(4) Sporazum se prijavljuje Tajništvu Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Povezani članci

Who's Online

We have 322 guests and no members online