Općina raspisala javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na Glavici

Općina Dugi Rat raspisuje javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće koja odgovara dijelu k.č.br. 2580/1, površine 242 m² i 3891/5, površine 58 m², obje k.o.Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat, predio Glavica, ukupne površine 300 m²  i to  prikupljanjem pisanih ponuda.
Zemljište se prodaje u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zemljište se nalazi unutar gospodarske zone Glavica proizvodno-poslovne namjene planiranog za gradnju građevina sljedećih namjena: proizvodne pretežito zanatskih programa, skladišta, poslovne građevine (uslužne, trgovačke, komunalno servisne), reciklažno dvorište (oporabilište) te infrastrukturne građevine. Skica izmjere zemljišta dostupna je ovdje.
Početna kupoprodajna cijena iznosi 304,24  kuna/m², a konačna cijena je ona cijena koja će biti ostvarena na natječaju kao najpovoljnija u skladu s točkom 8. natječaja. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat zaključno do 13.09.2021.
Više detalja o natječaju možete pronaći ovdje.

Izvor: Općina Dugi Rat
 

Povezani članci

Who's Online

We have 75 guests and no members online