Incijative: Potpišite, kodeks ponašanja u području sufinanciranja amaterskog sporta Općine Dugi Rat

Lokalni političari potpišite kodeksZanimljiva inicijativa stiže nam iz rukometnog kluba "Orkan" Dugi Rat. Pozivaju se lokalni ogranci političkih stranaka i svi njihovi članovi kao i svi nezavisni kandidati koji će se na lokalnim izborima dana 19. svibnja 2013.godine natjecati za obavljanje dužnosti Načelnika Općine Dugi Rat, zamjenika načelnika Općine Dugi Rat kao i za članove općinskog Vijeća Općine Dugi Rat, da se upoznaju i očituju o kodeksu ponašanja u području sufinanciranja amaterskog sporta Općine Dugi Rat, koji je u cjelosti naveden i u nastavku teksta, te da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom napokon uspostavi primjerena razina poštene političke kulture ponašanja u području raspodjele ukupnih novčanih sredstava koje su u Proračunu općine Dugi Rat predviđena za potrebe sufinanciranja amaterskog sporta u Općini Dugi Rat, jedne od rijetkih društvenih djelatnosti čijim se rezultatima još uvijek možemo ponositi i pred puno većim sredinama ...

INICIJATIVA RUKOMETNOG KLUBA "ORKAN" DUGI RAT

Zašto Kodeks?

Izvor: rkorkan.com

Na ovo pitanje možemo odgovoriti protupitanjem: Zašto ne?

Nogomet

Ipak, čini nam se  da je u 3. članku ovog Kodeksa to najbolje objašnjeno: "Svrha ovog Kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poštene političke kulture ponašanja u području raspodjele ukupnih novčanih sredstava koje su u Proračunu općine Dugi Rat predviđena za potrebe sufinanciranja amaterskog sporta u općini Dugi Rat".

Naime, svjedoci smo da općina Dugi Rat već nekoliko godina objavljuje Poziv za financiranje javnih potreba u oblasti sporta na području općine Dugi Rat. I nakon što se javimo, a neki i ne jave, odnosno uopće ne ispune uvjete iz tog Poziva, vladajuće strukture bez obzira na prije izneseno vrše raspodjelu novčanih sredstava po klubovima. Način na koji vrše tu raspodjelu kao i informaciju koliko je tko i zašto dobio nikada nisu  bili javno dostupni.  U razgovorima sa njima došli smo do spoznaja da je to jedan vrlo kompleksan i krajnje osjetljiv zadatak.

Rukomet

Stoga, a rukovodeći se saznanjima da je velika većina lokalne i područne samouprave u RH sebi primjenom Kriterija na neki način olakšala taj zadatak, ali isto tako da ih obvežemo na ispunjavanje predizbornih obećanja u pogledu sufinanciranja sporta u općini Dugi Rat, mi u Rukometnom klubu "Orkan" Dugi Rat smo odlučili svima njima  u tom smislu pomoći ovim ponuđenim Kodeksom.

Naravno, mi ne postavljamo nikakve uvjete glede njegovog prihvaćanja. Jednako tako ovim Kodeksom mi niti predlažemo a još manje određujemo kakvi će ti Kriteriji biti. Mi, naime, smatramo da je to stvar politike svakog od njih koji se istom, za razliku od nas bave.

vaterpolo

Dakle, želimo na osnovu dosadašnjeg iskustva ponuditi pomoć u rješavanju spomenutih problema. Tako, smatramo da će svi oni koji prihvate ovaj Kodeks imati puno lakši posao prilikom određivanja o načinu i količini sufinanciranja amaterskog sporta u općini Dugi Rat.

A i javnost će o istome biti obaviještena.

plivanje


Zainteresirane za potipisivanje ovog kodeksa pozivamo da se prijave e-mailom na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   i da u direktnoj komunikaciji s pokretačima ove inicijative dogovore mjesto i vrijeme potpisivanja kodeksa.


 KODEKS PONAŠANJA U PODRUČJU SUFINANCIRANJA AMATERSKOG SPORTA OPĆINE DUGI RAT


I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim aktom se uređuju etička načela i pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati svi članovi stranaka kao i svi nezavisni kandidati koji će na izborima 19.05.2013.godine osvojiti dovoljan broj glasova i biti službeno od strane Državnog izbornog povjerenstva RH imenovani za obavljanje dužnosti Načelnika, zamjenika Načelnika i Vijećnika općine Dugi Rat na koje su izabrani a potpisnici su ovog Kodeksa.


Članak 2.

(1) Etičkih načela utvrđenih ovim Kodeksom trebaju se pridržavati sve osobe koje na bilo koji način sudjeluju u sustavu obnašanja dužnosti iz prethodnog članka i to za cijelo vrijeme trajanja svog mandata, odnosno do novih lokalnih izbora.

(2) U smislu  ovog Kodeksa osobe iz prethodnog stavka smatraju se sve one osobe koje su sudjelovale na izborima 19.05.2013.g. kao i svi njihovi zamjenici koji bi te iste dužnosti obavljale tijekom zakonom propisanog mandata dobijenog na predmetnim izborima.


Članak 3.

(1) Svrha ovog Kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poštene političke kulture ponašanja u području raspodjele ukupnih novčanih sredstava koje su u Proračunu općine Dugi Rat predviđena za potrebe sufinanciranja amaterskog  sporta u općini Dugi Rat.

(2) Stranke, odnosno njihovi članovi kao i svi nezavisni kandidati potpisnici ovog Kodeksa su suglasni da postoji međusobni interes svih stanovnika Općine Dugi Rat, pa time i svih klubova odnosno udruga s područja općine Dugi Rat koji se bave bilo kakvom amaterskom sportskom aktivnošću da se u pogledu raspodjele novčanih sredstava iz prethodnog stavka a za trajanja njihovog mandata primjene odredbe ovog Kodeksa.


II – NAČELA
 
Članak 4.

Stranke i osobe i čl. 1. i 2. ovog Kodeksa u obavljaju svojih poslova i zadaća vezanih za dužnosti iz istih članaka , ovime se obvezuju primjenjivati slijedeće načela:

- načelo dobrih sportskih i poslovnih običaja i suradnje
- načelo poštivanja tradicije sporta na području općine Dugi Rat
- načelo jednakog uvažavanja svih amaterskih sportskih klubova i udruga koji djeluju u skladu sa Zakonom o sportu RH
- načelo zaštite prava klubova i udruga kao i njihovih članova u obavljanju  Statutom određenih aktivnosti
- načelo pravedne raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna općine Dugi Rat
- načelo javnosti rada


III -  NOVČANA SREDSTVA

Članak 5.

(1) Potpisnici ovog Kodeksa se obvezuju prije usvajanja Proračuna općine Dugi Rat za slijedeću 2014. godinu usvojiti Kriterije za raspodjelu novčanih sredstava iz Proračuna namijenjenih za sufinanciranje sportskih aktivnosti amaterskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat.

(2) Potpisnici ovog Kodeksa se obvezuju da će i za svaki slijedeći godišnji Proračun općine Dugi Rat kao i za njegove Rebalanse Kriteriji iz prethodnog stavka ovog članka biti jedini način po kojem će se vršiti raspodjela novčanih sredstava za sufinanciranje sportskih aktivnosti amaterskih klubova s područja općine Dugi Rat

(3) Sadržaj i način  izrade predmetnih Kriterija su sastavni dio samostalne politike svakog od potpisnika ovog Kodeksa u pogledu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna općine Dugi Rat

(4) Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat je na poziv spreman pružiti savjetodavnu pomć prilikom izrade Kriterija


Članak 6.

(1) Kriteriji će uzimati u razmatranje i primjenu samo one sportske aktivnosti amaterskih klubova i udruga i njihovih članova s područja općine Dugi Rat koji su sastavni dio redovnih aktivnosti u natjecanjima službenog karaktera kao što su prvenstvo ili kup RH odnosno odgovarajućih međunarodnih natjecanja

(2) Kriteriji će jednako vrednovati ekipna i pojedinačna natjecanja


Članak 7.
                                                                       
(1) Kriteriji su jedina osnova za pravednu raspodjelu novčanih sredstava iz Proračuna općine Dugi Rat amaterskim  sportskim klubovima i udrugama s područjima općine Dugi Rat

(2) Kriteriji se za namjenu predviđenu ovim člankom primjenjuju za vrijeme cijelog mandata obnašanja dužnosti iz čl. 1. ovog Kodeksa


Članak 8.

(1) Ukupnu visinu novčanih sredstava u Proračunu općine Dugi Rat namijenjenih za redovno obavljanje sportskih aktivnosti amaterskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat određuju potpisnici ovog Kodeksa samostalno, odnosno u slučaju koaliranja zajedno sa koalicijskim partnerom.

(2) U slučaju da koalicijski partner iz prethodnog stavka nije potpisnik ovog Kodeksa to  ne smije  spriječiti potpisnika ovog Kodeksa  u primjeni svih odredbi istog.

(3) Pojedinačna visina novčanih sredstava koje će dobiti svaki klub odnosno udruga iz oblasti amaterskog sporta s područja općine Dugi Rat će se odrediti na osnovu Kriterija iz čl. 5. ovog Kodeksa i to na način da se za svakog pojedinačno izračuna postotak od ukupnih bodova dobivenih po Kriterijima  te isti primjeni za raspodjelu ukupnih sredstava iz st. 1 ovog članka.

(4) Isplata se vrši u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, a najkasnije do 20. u tekućem mjesecu za isti mjesec.


IV –   PRIJEVOZ SPORTAŠA

Članak 9.

(1) Ukoliko prijevoz sportaša nije sastavni dio Kriterija iz čl. 5 ovog Kodeksa , potpisnik istog samostalno određuje tko će biti izvršitelj usluge prijevoza sportaša na aktivnosti iz čl. 6. ovog Kodeksa.

(2) Usluge prijevoza članova sportskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat će biti izvršene samo u onim aktivnostima iz čl. 6. ovog Kodeksa.


Članak 10.

(1) Usluge prijevoza se pružaju uglavnom za aktivnosti u kojima članovi amaterskih sportskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat nastupaju kao gosti.

(2) Iznimno od st. 1 ovog članka usluge prijevoza članovima amaterskih sportskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat će biti pružene i u slučajevima kada su oni organizatori istih (domaćini) samo u slučajevima kada to nije moguće na području općine Dugi Rat

(3) Kriterije iz st. 2 ovog članka određuje pripadajući Propisnik ili drugi odgovarajući službeni dokument sportskog Saveza kojem taj amaterski sportski klub odnosno udruga pripada  


Članak 11.

(1) Svaki amaterrski sportski klub odnosno udruga s područja općine Dugi Rat dužna je najmanje 60 (šezdeset) dana prije u pismenom obliku dostaviti odgovarajućim službama odnosno pojedincima Općine Dugi Rat svoje potrebe za prijevoz sportaša

(2) Odgovornu službu odnosno pojedinca iz prethodnog stavka svojom Odlukom određuje Načelnik općine

(3) Odgovorna služba odnosno pojedinac iz prethodnog stavka je odgovoran za konačnu pravovremenu i pravodobnu realizaciju pružanja usluge prijevoza  sukladnu ovom članku


V -  ODGOVORNOST

Članak 12.

Primjena odredbi ovog Kodeksa ima za posljedicu pravedniju i svim stanovnicima Općine Dugi Rat poznatu  raspodjelu novčanih sredstava iz Proračuna općine Dugi Rat za sufinanciranje sportskih aktivnosti amaterskih sportskih klubova i udruga s područja općine Dugi Rat


Članak 13.

(1) Svi oni  navedeni u čl. 1. ovog Kodeksa a koji su svojim pisanim podneskom ili potpisom prihvatili sve odredbe istog imaju moralnu osobnu i kolektivnu odgovornost u njegovoj primjeni

(2) Svojim pisanim podneskom ili potpisom se obvezuju u primjeni kodeksa čak i u slučajevima neprihvaćanja istog od strane koalicijskog partnera ili više njih.


Članak 14.

(1) Povreda odredbi ovog Kodeksa u njegovoj primjeni od strane onog/ih koji su ga pismenim podneskom odnosno potpisom prihvatili ima za posljedicu moralnu odgovornost svake stranke ili pojedinca koji je to napravio.

(2) Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat u takvim slučajevima ima pravo obavijestiti javnost o istom.


VI – JAVNOST RADA

Članak 15.

(1)Potpisnici ovog Kodeksa se obvezuju da će kada budu dio vladajuće koalicije ili budu samostalno obnašali vladajuće dužnosti iz čl. 1. ovog Kodeksa , a svakako prije usvajanja Proračuna općine Dugi Rat za 2014.godinu svoje Kriterije objaviti na službenim Internet stranicama općine Dugi Rat, odnosno na portalu www.dugirat.hr

(2) Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat će Kriterije iz prethodnog stavka ovog članka objaviti na svojoj Internet stranici www.rkorkan.hr
 

Članak 16.

(1) Jednom usvojeni Kriteriji su podložni promjenama s time da se iste mogu primijeniti samo prilikom usvajanja novog Proračuna općine Dugi Rat, odnosno njegovog/njegovih Rebalansa

(2) Sa promjenama iz prethodnog stavka javnost mora biti upoznata u skladu sa čl. 15 ovih Kriterija .


Članak 17.

(1) Potpisnici ovog Kodeksa se obvezuju nakon što odluka o usvajanju Proračuna općine Dugi Rat postane pravomoćna, a najkasnije 30 dana od usvajanja istog, kao i svih njegovih Rebalansa objaviti pojedinačne iznose sufinanciranja amaterskog sporta u općini Dugi Rat na službenoj Internet stranici općine Dugi Rat www.dugirat.hr

(2) Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat će iznose iz prethodnog stavka objaviti na svojoj Internet stranici www.rkorkan.hr


Članak 18.

Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat se obvezuje sve informacije koje se tiču odredbi ovog Kodeksa redovno objavljivati na svojoj Internet stranici www.rkorkan.hr
 

VII – ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Ovaj Kodeks je cjelovit i potpun te predstavlja pravu i istinsku volju svih strana potpisnika istog.

(2) U znak prihvata svih prava i obveza koje proistječu iz ovog Kodeksa svi koji ga prihvaćaju to vlastoručnim potpisom bilo osobno ili putem svojih ovlaštenih zastupnika potpisiju, odnosno u pisanom obliku se izjašnjavaju o njegovom prihvaćanju


Članak 20.

(1) Potpisnici ovog Kodeksa  i Rukometni klub "Orkan" Dugi Rat su suglasni da se u rješavanju slučajeva koji nisu predviđeni ovim Kodeksom analogno primjenjuju načela i odredbe istog, ali samo u duhu i u smislu ovog Kodeksa

(2) Odredbe ovog Kodeksa se smiju izmijeniti samo uz prethodnu suglasnost potpisnika ovog Kodeksa i Rukometnog kluba "Orkan" Dugi Rat.

Povezani članci

Who's Online

We have 93 guests and no members online