Općina traži referenta za financije, gospodarstvo i EU fondove

Općina Dugi Rat raspisala je javni natječaj za prijam višeg referenta za financije, gospodarstvo i EU fondove (1 osoba na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca) u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat. Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" (06.11.2015.). Opis poslova radnog mjesta te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata potražite u nastavku članka..

Eh da, ne sumnjajući u integritet naših općinara, stvarno ne znam zašto više nije uvriježena praksa da sitnim slovima na dnu svakog javnog natječaja ovakvog tipa obvezno stoji nešto slično ovome: "Molimo biti oprošteni od prijava potencijalnih uhljeba, ambicioznih članova stranačkih mladeži praznog životopisa, pripadnika uže obitelji stranačkih prijatelja i ostale zaslužne rodbine načelnika, vijećnika i drugih zaposlenika jedinice lokalne i županijske samouprave". Ne piše.. jer nije "politički korektno" a mnogi bi se našli i uvrijeđenima, ali eto dragi zainteresirani natjecatelji.. primite i to na znanje. Čisto informativno. :-))

IMA POSLA U OPĆINI

Opis poslova

Viši referent za financije, gospodarstvo i EU fondove obavlja sljedeće poslove:
- obavlja sve poslove vezane za komunalnu i grobnu naknadu od utvrđivanja obveze plaćanja istih naknada pravnim i fizičkim osobama, ažurira matičnu bazu podataka, obračunava zaduženje komunalne naknade, vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj i grobnoj naknadi, šalje uplatnice i račune obveznicima plaćanja, vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, isplaćuje troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), vodi knjigu izlaznih računa i vrši obračun potrošnje goriva službenih vozila prema putnim radnim listama,
- evidentira zaduženja i naplatu komunalnog doprinosa i izdanih koncesijskih odobrenja,
- temeljem sklopljenih ugovora zadužuje i šalje račune za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine, kao i za privremeno korištenje javno prometnih površina,
- obavlja poslove naplate općinskih prihoda i knjiži uplate izvršene putem žiro računa,
- priprema i obrađuje podatke za ovrhe općinskih prihoda, provodi postupke prisilne naplate sukladno Općem poreznom zakonu i sudjeluje u žalbenim postupcima, sastavlja izvješća o provedenim postupcima ovrhe komunalne naknade i komunalnog doprinosa te općenito o naplati općinskih prihoda,
- prati natječaje i priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaje/pozive za sufinanciranje nadležnih institucija,
- prati propise europske unije i sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije vezano uz EU fondove te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja iz 4 područja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 10 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
2. Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)
4. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i to sljedeći članci: članak 10.-14. + Brošura: Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. - Popis mjera s osnovnim informacijama i to: MJERA 6 i MJERA 7 (pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede RH).

Povezani članci

Who's Online

We have 70 guests and no members online