Općinski načelnik općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela obalnog pojasa naselja Duće. Javna rasprava trajat će 30 dana, od 23.07.2018. do 22.08.2018. U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat (vijećnica), Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine. Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u općini Dugi Rat  u ponedjeljak,  23.07.2018. točno u podne. Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način: upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi; iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 23.07.2018. te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 22.08.2018. do 15 h.

Dokumenti:
Odluka o izradi Urbanističkog plana obalnog pojasa naselja Duće – zapadni dio (DOC)
Grafički prilozi (PDF)
 
Izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma (umjesto ovog krajnje ambicioznog naziva koji sve dobronamjerne čitatelje pokušava uvjeriti da će na ovom području umjesto današnjih gomila crne tvorničke šljake kad-tad "niknuti" zona visokokategoričnog ekskluzivnog turizma u daljnjem ćemo tekstu zamijeniti riječju Plan) započeta je zbog zahtjeva koji su iznijele Hrvatske vode a odnosi se na izmjenu lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sliva Dugi Rat čija je i zgradnja planirana u granicama obuhvata plana.
Općinsko vijeće je 30.01.2018. donijelo odluku o izmjenama i dopunama Plana kojima će biti obuhvaćeno evidentiranje izmijenjene lokacije uređaja, te usklađivanje plana namjene površina i planskih rješenja drugih infrastrukturnih sustava s novom situacijom nastalom promjenom lokacije uređaja.

PREUZMITE I POGLEDAJTE NACRT PRIJEDLOGA (PDF, 2 MB)

Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavio je javnu raspravu o prijedlogu izmjena Plana. Javna rasprava trajat će 8 dana, od 21.05.2018. do 28.05.2018. U vrijeme trajanja rasprave plan će biti izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine www.dugirat.hr/upu-tz-dalmacija/
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o prijedlogu plana u Općini Dugi Rat u petak, 25.05.2018. točno u podne.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeće načine: upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju, upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 28.05.2018. do 15 h.

U nastavku članka pročitajte više o obrazloženjenju prijedloga izmjena i dopuna plana koji je na javnoj raspravi te o nizu neobičnih i neočekivanih činjenica vezanih za područje obuhvata ovog plana te u tom kontekstu i neobičnu slutnju koju danas dijele već mnogi, da naša Hrvatska stvarnost nadilazi i najmaštovitije literarne dosege kakve nalazimo, primjerice, u djelima Georgea Orwella ili Franza Kafke...
 
Općina Dugi Rat krenula je s izradom Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat. Javna rasprava o prijedlogu trajati će 30 dana, od 06.04.2018. do 05.05.2018. godine. Plan obuhvaća obalno područje naselja Dugi Rat sa plažama, obalnom šetnicom i izgrađenim dijelom građevinskog područja. U obuhvatu plana izvedeni su zahvati uređenja obale, plaže i obalne šetnice - rive. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama izrađivača plana, Arhitektonskog Ateliera Deset iz Zagreba te na mrežnim stranicama Općine. U vrijeme trajanja javne rasprave plan će biti  izložen na uvid svim zainteresiranima u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Cilj izrade plana bio je daljnje unaprijeđenje uređenja obalnog pojasa središnjeg naselja Općine definiranjem uvjeta gradnje novih građevina na neizgrađenim česticama i uvjeta gradnje zamjenskih građevina na izgrađenim česticama. Planom su se odredili i uvjeti za daljnje uređenje javnih površina: obalne šetnice, postojećeg parka i drugih zelenih površina, pješačkih staza i drugih površina u javnom korištenju. Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat u četvrtak, 12.04.2018. s početkom u 12 sati. Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način: upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 12.04.2018., te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 05.05.2018. do 15h. Nacrt prijedloga plana pogledajte ovdje
 
Općine Dugi Rat poziva na javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat. Javna rasprava trajat će 8 dana, od 06.04.2018. do 13.04.2018. godine. U vrijeme trajanja rasprave plan V. izmjena i dopuna PPU biti će izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.
Prijedlog plana dostupan je već sada na mrežnim stranicama izrađivača plana te na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat.
  - Prijedlog plana za javnu raspravu (PDF)
  - Nacrt prijedloga plana (PDF).

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat 12.04.2018. s početkom u 12 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeće načine: upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 12.04.2018., te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 13.04.2018. do 15 h.
 
Općina Dugi Rat kreće u gradnju kanalizacijske mreže na području kampova i manjih ugostiteljsko-turističkih objekata južno od državne ceste D8 u naselju Duće, predio Rogač. Predmet zahvata je izgradnja kanalizacijske mreža koja se sastoji od dvaju fekalnih kolektora i crpne stanice s tlačnim cjevovodom, pri čemu je za potrebe opskrbe crpne stanice električnom energijom predviđeno postavljanje elektro-energetskih kabela. Predmetna kanalizacijska mreža kampova i objekata spojiti će se na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanj aaglomeracije Omiš. Kod trasiranja cjevovoda te smještaja crpne stanice kao osnovni koridori neophodni za izgradnju, priključenje korisnika i kasnije održavanje kanalizacije korišteni su postojeći zemljani i betonski platoi te plažni pojas. Cjevovodi i okna izvedena na njihovim trasama će u cijelosti biti ukopani u tlo kao i crpna stanica, a površina zauzeta njihovom izgradnjom će po dovršetku radova biti privedena prvobitnoj namjeni.
Zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske Županije, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, u roku 30 dana. Više informacija kao i elaborat zahvata dostupni su ovdje.
 

Pogledajte idejno rješenje uređenja platoa Bajnice

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat obavještava zainteresiranu javnost o projektu: "Idejno rješenje uređenja platoa Bajnice“. Idejno rješenje uređenja platoa Bajnice možete pogledati ovdje.  Mještani i ostali zainteresirani svoje primjedbe i prijedloge na ovo idejno rješenje mogu općinarima dojaviti na sljedeći email: primjedbe-plato-bajnice @ dugirat.hr, zaključno sa 10. ožujka 2018. godine.
 
Općina Dugi Rat objavila je Nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine kojeg je izradila tvrtka Eko-Adria iz Pule. Nacrt plana se stavlja na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid traje 30 dana odnosno zaključno do 01.4.2017. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati na e-mail: silvija.radic @ dugirat.hr ili u zatvorenoj omotnici dostavljenoj na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, sa naznakom "MPP na Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.", najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 1.4.2017. godine. Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti na ovoj poveznici (PDF, 1,6 MB).
 
U Krilu Jesenicama se planira graditi mega luka s oko 200 vezova, a da bi se projekt mogao realizirati potrebno izmijeniti Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat. Tim je povodom u srijedu u Dugom Ratu održana javna rasprava, piše Ines Brajević na stranicama DalmacijaNewsa. Dio stanovnika iznimno je nezadovoljan predloženom gradnjom za koju se zalažu Općina i Udruga privatnih brodara. Smeta im i što bi se nova luka gradila na šljunčanoj plaži, dvjestotinjak metara istočnije od postojeće, na lokalitetu Sumpetar - Kosovac. - Mi nismo protiv brodara, ali smo protiv luke veličine 28 nogometnih igrališta, koja je veća od splitske, u jedno malo mjesto. Predlažemo da naprave uzduž obale više malih luka. Zašto devastirati plažu kada malo istočnije imaju pusti prostor ispred napuštene tvornice Dugi Rat gdje bi mogli graditi luku? Procjena utjecaja na okoliš ne bi smjela zanemariti što će biti devastirane obale, a ljudi koji su iznad magistrale izgradili kuće s apartmanima će propasti – kazala je Antonijeta Trgo u ime nezadovoljnih mještana te upozorila kako se luka planira graditi uz Jadransku magistralu, između Splita i Omiša, koja je najprometnija i najzakrčenija cesta u Hrvatskoj s dnevnim prometom od 15.000 vozila, a nikakva kvalitetna prometna studija o ovom projektu nije napravljena. U samo jedan dan više od 150 mještana je potpisalo primjedbe koje će predati u Općinu. Jerko Roglić, načelnik Općine Dugi Rat, kaže da se nije nadao da će se mještani pobuniti zbog investicije koja će pomoći brodarima i dati novi razvojni zamah mjestu. - Procedura je tek pokrenuta, svatko može dati svoje primjedbe – poručio je Roglić te naglasio kako će o ovom projektu najvjerojatnije nakon izbora odlučivati novo Općinsko vijeće..
 
Općina Dugi Rat upućuje Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (PDF, 22 MB) na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš započela je 27.02.2017. i trajati će do 28.03.2017. Ne-tehnički sažetak Studije (PDF, 12 MB) strateške procjene utjecaja na okoliš također je pripremljena, a javi uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti do 28.03.2017. radnim danom od 09,00 do 15,00 sati u prostorima Općine Dugi Rat - općinska vijećnica. Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se u srijedu, 01.03.2017. u 12:00 sati u Kino dvorani Dugi Rat. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pak dostaviti u pisanom obliku, čitke i razumljive, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, Dugi Rat te na e-mail adresu: opcina @ dugirat.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.
 
Pisali smo već o tome da Općina Dugi Rat kreće u postupak IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i Urbanističkog plana uređenja obale na potezu Sumpetar - Kosovac, a sve zbog izgradnje čitave nove luke 200 metara istočno od postojeće luke Krilo, na području Kosovca, a sada Vas obavještavamo da je općinski načelnik raspisao javnu raspravu na postupak IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i urbanističkog uređenja poteza Sumpetar-Kosovac koja će trajati svega osam dana, od 22.2. do 1.3.2017. U to vrijeme prijedlozi gore navedenih planova biti će izloženi na uvid svim zainteresiranima za radnog vremena (od 8 do 15 sati) u općinskoj vijećnici. Prijedlog planova svima je dostupan na internet stranicama izrađivača, tvrtke AAX iz Zagreba, te na sljedećim poveznicama: IV izmjene PPU ODR (pdf, 11MB), Urb.plan Sumpetar-Kosovac (pdf, 17MB). U srijedu, 1.3.2017. s početkom u 12 sati u kino dvorani u Dugom Ratu održati će se javno izlaganje o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPU ODR. Budući da je riječ o značajnim i velikim izmjenama u prostoru naše Općine - gradnja nove luke uz postojeću luku u Krilu (i Bajnicama) - pozivamo svu zainteresiranu javnost da se dobro upozna sa svim detaljima ovih prijedloga te da se konstruktivno uključi u javnu raspravu. Primjedbe na planove mogu se davati do zaključivanja javne rasprave upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, te upisom primjedbi u zapisnik koji će se voditi usred radnog vremena na javnom izlaganju prijedloga IV. izmjena i dopuna PPU ODR u srijedu, 1.ožujka 2017, te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat, najkasnije do, pogađate, 1.ožujka 2017.
 
U tijeku je javna rasprava o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat koja će trajati do 19.03.2014. Plan promjena je do tada izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati. U četvrtak, 13.03.2014. s početkom u 13 sati. nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u zgradi Općine Dugi Rat. Zainteresirani koji ste u mogućnosti doći, svratite, poslušajte i saznajte gdje se uplanirala trasa brze ceste kroz Duće i pristupna cesta, tj. čvor Dugi Rat. Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeće načine ...