Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2019. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni i obrazloženi na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 22. listopada 2017. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.
Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj) što dugoratskim udrugama otežava organizaciju ljetnih manifestacija,a pogotovo mogućnost financiranja programa i iz drugih izvora.
 
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat nakon provedenih izbora 03. lipnja 2018. godine, utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora i sastav mjesnih odbora na području naše općine. U nastavku saznajte i tko su novi članovi vijeća mjesnog odbora vašeg malog mista..
 
Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za podnošenje prijava za organizaciju 17. izdanja naše tradicionalne ljetne manifestacije DUGORATSKO LJETO 2018. Detalje poziva/natječaja potražite ovdje. Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa "Dugoratskog ljeta" u sklopu tradicionalnih priredbi ili kao ponude za pojedinačna događanja. Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su: "14. Festival poljičkog soparnika",  (vrijeme održavanja 28. srpnja, subota), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (04. kolovoza, subota) i Dječji festival "Glas Poljica" (25. kolovoza, subota). Podnositelji svoje programe dostavljaju zaključno sa danom 30. travnja 2018. putem pošte na adresu: Općina Dugi Rat, Općinski načelnik, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133 ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.
 
Općina Dugi Rat se, u suradnji sa udrugom „Agape“ prijavila na program Zaželi, zajedno sa Općinom Podstrana i Općinom Šestanovac. Program ima naglasak na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice zbog činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt će se provoditi u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena starijih od 50 godina, žena s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žena s invaliditetom, žena žrtvi trgovanja ljudima, žena liječenih ovisnica, žena žrtvi obiteljskog nasilja, beskućnica. Jedan od ciljeva ovog programa je zaposliti žene sa navedenog područja kako bi se povećala kvaliteta života prijavljenih žena, a u konačnici i krajnjih korisnika sa područja naše općine.
Ako se projekt odobri od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava provest će se natječaj za zapošljavanje žena koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje udovoljavaju kriterijima samog Programa. Bravo općinari!
 
Općina Dugi Rat, osnosno njena komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2017. godinu. Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2017. godinu. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat
2. nagrada Općine Dugi Rat
    a/ nagrada za životno djelo,
    b/ godišnja nagrada:
        – osobna nagrada
        – skupna nagrad,
3. plaketa "Grb Općine Dugi Rat".

Obrazloženi prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom "za javna priznanja Općine", do zaključno 20. veljače 2018. godine.
 

Obavijest o isplati božićnice

Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna. Prilikom isplate božićnice umirovljenici moraju predočiti preslik zadnjeg odreska mirovine ili potvrde banke o isplati mirovine (mora biti vidljiv OIB umirovljenika), te preslik važeće osobne iskaznice. Isplata će se obavljati u zgradi Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 (ulaz sa Trga) na blagajni, svaki radni dan od 11. do 29.12.2017. u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.
 

VIDEO: Usvojen proračun općine Dugi Rat za 2018.

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u četvrtak, 23.11. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Naši vijećnici su raspravljali o donjim točkama Dnevnog reda, iz kojeg izdvajamo usvajanje proračuna općine Dugi Rat za 2018. Video snimka sjednice je zahvaljujući Jakovu Veliću u nastavku članka. Pogledajte je. Za nestrpljive, najvažnije sa 7. sjednice je da su vijećnici nakon obrazloženja prijedloga proračuna za 2018. od strane našeg načelnika i šefice financija naše ooćine i nakon vijećničke rasprave i nekoliko upućenih (i prihvaćenih) amandmana naposljetku glasali i usvojili proračun općine Dugi Rat za 2018. Plan proračunskih prihoda općine Dugi Rat u 2018. iznosi 27,1 mil. kuna, dok se planiraju rashodi u iznosu od 31,1 mil. kuna. Manjak od 4 mil. kuna pokriti će se proračunskim viškom iz prethodnih godina. Eto, imamo proračun za 2018. Već u studenom. Kao jedna od prvih JLS u RH. Čestitamo načelniku, općinskim službama i našim vijećnicima! Valja nam samo kvalitetno raditi na njegovom izvršenju.. 

Pogledajte video snimku 7. sjednice općinskog vijeća u nastavku teksta, a klikom na poveznice točaka dnevnog reda možete se upoznati s detaljima prijedloga proračunskih programa i njegovih projekcija.

1. i 2. Usvajanje zapisnika sa 5 i 6. sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
    3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu
           
a) Projekcija plana proračuna - opći dio
            b) Projekcija plana proračuna - posebno
            c) Plan razvojnih programa
    3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu
4. Plan nabave za 2018. godinu (materijali će se dostaviti naknadno)
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu
 
Na temelju Programa javnih radova "Preventivne mjere zaštite od požara i bujičnih poplava", a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat. Traži se 15 radnika/ca za obavljanje javnih radova u trajanju od šest (6) mjeseci. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom "ZA JAVNE RADOVE 2017./2018. GODINE". Rok za prijavu je petak, 24.11.2017. Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice te uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Opis poslova i sve detalje poziva/natječaja potražite ovdje.
 
Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2017/2018. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ove obavijesti zaključno s 21.11.2017. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite u nastavku članka ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 

Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine. Slijedom navedenog, građani i poduzetnici, vlasnici ili korisnici nekretnina, nisu više u obvezi dostaviti popunjene obrasce u vezi sa porezom na nekretnine. Podaci koji su do sada prikupljeni temeljem zakona koji je bio na snazi do ovih izmjena, koristiti će se u svrhu ažuriranja podataka komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Odredbe o porezu na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koje su trebale stupiti na snagu 1.1.2018. godine su ukinute te shodno tome obveza plaćanja komunalne naknade ostaje važiti i nadalje.
 

Poziv za prijavu štete od nedavnog požara

Naš župan je 16.listopada 2017. donio odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarom dana 7. rujna 2017. na području Općina Dugi Rat i Podstrana. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji su pretrpjele štetu na imovini uslijed POŽARA NA PODRUČJU JESENICA 7.- 9. RUJNA 2017. g. da u Općinu Dugi Rat dostave podatke o nastaloj šteti na propisanom obrascu. Popunjeni obrazac treba se dostaviti: e-mailom na adresu: opcina @ dugirat.hr, ili faxom: 021/734-900 ili osobno na protokol Općine Dugi Rat. Obrasce prijave štete treba dostaviti do petka, 27.10. 2017.g. do 12:00 sati.